کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

فهرست آثار منتشر شده در سلسله انتشارات Acta Iranica موجود در کتابخانه شماره 2

 هما افراسیابی

 

 

ژاک دوشن گیمن J. Duchesne-Guillemin استاد پیشین رشتهء زبانهای ایرانی در دانشگاه لیژ (بلژیک) که از ایرانشناسان نامور اروپاست از سال 1974 مدیریت سلسله انتشارات Acta Iranica را عهده دار شد.  او تا کنون با جدیت آن خدمت را ادامه داده است.  ناشر این مجموعه گرانقدر و استوار موسسه انتشارات بریل بود.  ولی از مجلد سی و یکم Peeters در شهر لوون (بلژیک) متعهد نشر و پخش آن شده است. 

به این مجموعه نام فرعی " دائره المعارف مداوم مطالعات ایرانی " داده اند و به طور کلی در چهار رشته منتشر می شود.

رشته اول: مقالات کنگره ها

رشته دوم: جشن نامه، یادنامه، نوشته های دانشمندان

رشته سوم: متون و یادداشتها

رشته چهارم: دفترهای راهنما

فهرست آثار منتشر شده و موجود در کتابخانه به ترتیب جلدهای Acta Iranica

 

V. 1-3: Commemoration Cyrus: actes du congres de Shiraz 1971et autres redigees a l'occasion du 2500e anniversaire de la fondation de l'empire perse.-- Tehran: Bibliotheque Pahlavi; diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1974.  3v.: ill.-- Acta Iranica; 1-3.  ser. 1

 

v. 4-7:  Monumentum H.S. Nyberg .-- Teheran; Bibl. Pahlavi; diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1975.  4v.: plates.-- Acta Iranica; 4-7.  2e ser.: Hommages et Opera Minora; v. 1-4

 

 V.8: The Gathas of Zarathustra/ by S. Insler.-- Teheran ; Liege: Bibl. Pahlavi; Diffusion Leiden: E.J. Brill, 1975.  387p.: Acta Iranica; 8.  3e ser: Textes et memoires; v.1

 

V.9: A reader in Manichaean Middle Persian and Parthian; texts with notes/ by Mary Boyce.-- Teheran; Liege: Bibl. Pahlavi ; Diffusion Leiden: E.J. Brill, 1975.  x, 196p..-- Acta Iranica; 9.  3e ser.: Textes et memoires; v. 2

 

V.9a: A word list of Manichaean Middle Persian and Parthian/ by Mary Boyce; with a reverse index by Ronald Zwanziger.-- Teheran; Liege: Bibliotheque Pahlavi: Diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1977.  172p.  Acta Iranica; 9a.  3e ser.: Textes et memoires; v.2, suppl.

 

V. 10: The Buddhist Sogdian texts of the British Library/ edited by D.N. Mackenzie.-- Teheran ; Liege: Bibliotheque Pahlavi; Diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1976.  xv, 77, ۲20p., 180p. of plates.  Acta Iranica; 10.  3e ser.: Textes et memoires; v. 3

 

V. 11: Abu Sa'id Abu l-Hayr (357-44/967-1049): Wirklichkeit und Legende/ von Fritz Meier.-- Teheran; Liege: Bibliotheque Pahlavi; Leiden: Diffusion E.J. Brill, 1976.  13,  590p.: 1 ill.  Acta Iranica; 11.  3e ser.: Textes et memoires; v.4

 کتاب مفصلی است درباره شیخ ابوسعید ابوالخیر اثر فریتز مایر 

V. 12: Varia, 1976.-- Teheran; Liege: Bibliotheque

Pahlavi; Diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1977.  420p., 20 plates., fold, tables.  Acta Iranica; 12.  3e ser.: Textes et memoires; v. 5

 

v. 13: Les fonctionnaires belges au service de la Perse;  1898-1915/ Annette Destree.-- Teheran; Liege: Bibliotheque Pahlavi; Diffusion : Leiden: E.J. Brill, 1976.  xi, 374p.: plates, maps.  Acta Iranica; 13.  3e  ser.: Textes et memoires; v. 6

V. 14-15: Selected papers/ Walter Bruno Hermann Henning.-- Teheran; Liege: Bibliotheque Pahlavi; Diffusion : Leiden: E.J. Brill, 1977.  2v.: plates.  Acta Iranica; 14-15.  2e ser.: Hommages et Opera Minora; v. 5-6

 

V. 16: Varia, 1977.-- Teheran; Liege: Bibliotheque Pahlavi; Diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1977.  526p..  Acta Iranica; v. 16.  3e ser.: Textes et memoires; v. 7

 

V. 17: Religiose herrscherlegitimation im Achamenidischen Iran: Die Voraussetzungen und die struktur ihrer Argumentation/ Gregor Ahn.-- Leiden: E.J. brill; Louvain: Peeters, 1992.  xiv, 365p.  Acta Iranica; 17.  3e ser.: Texter et memoires;

 

V. 18: Die Sassanidischen Staatsinschriften: Studien zur Orthographie und phonologie des Mittelpersischen der Inschriften zusammen mit einem etymologischen Index des mittelpersischen wortgutes und einem Textcorpus der behandelten Inschriften/ Michael Back.-- Teheran; Liege: Bibliotheque Pahlavi; Diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1978.  xxviii, 520p.  Acta Iranica; 18.  3e ser.: Textes et memoires; v. 8

 

 V. 19.  The king and kingship in Achaemenid art: essays on the creation of an iconography of empire/ by Margaret Cool Root.-- Leiden: E.J. Brill, 1979.  xii, 357p., lxxiip. of plates: ill.   Acta Iranica; 19.  3e ser.: Textes et memoires; v. 9

 

V. 20. Bio-Bibliographies de 134 savants.  Liege: Univ. de Liege; Diffusion Leiden: E.J. Brill, 1979.  vi, 571p.  Acta Iranica; 20.  4e ser.: Repertoires; v. 1

 

V. 21-22: Monumemtum Georg Morgenstierne. -- Liege: Centre International d'etudes Indo-iranniennes; Diffusion Leiden: E.J. Brill, 1981-1982.  2v.: front., plates.  Acta Iranica; 21-22.  2e ser.: Hommages et Opera minora; 7-8

 

V. 23: Orientalia J. Duchesne-Guillemin emerito oblata. -- Liege: Centre International d'etudes Indo-iraniennes; Diffusion Leiden: E.J. Brill, 1984.   viii, 542p.: 64 plates.  Acta Iranica; 23.  2e ser.: Hommages et Opera minora; 9

 

V. 24-25: Papers in honour of Professor Mary Boyce.-- Liege: Centre International d'etudes Indo-iraniennes;   Diffusion Leiden: E.J. Brill, 1985.  2v.  Acta Iranica;24-25. 2ser.: Hommages et opera minora; v. 10-11

 

V. 26: Monumental art of the parthian period in Iran/ by Trudy S. Kawami.-- Liege: Centre International d'etudes Indo-iraniennes; Diffusion zLeidenz: E.J. Brill, 1987.  xviii, 272p.: 72 plates.  Acta Iranica; 26.  3e ser.: Textes et memoires; v. 13

کوامی ژاپونی از متخصصان تاریخ و هنر دوره پارتی ایران است.  او در این کتاب محققانه که به دوازده فصل تقسیم شده به مطالب زیر پرداخته است: تاریخ کوتاه دوره پارتیان در ایران و پیکرتراشی های گوناگون در این دوره.  فهرست تفصیلی و تحیلی مجسمه ها، پیکره ها، سنگ نگاره ها و اشیاء پارتی (63 فقره) هفتاد و دو تصویر پایان کتاب مستندات مولف در تحلیل مطالبی است که ارائه شده است. 

 

V. 27: Baha-i Walad: Grundzuge seines lebens und seiner mystik/ von Fritz Meier.  Leiden: Diffusion E.J. Brill, 1989.  viii, 484p.: ill., 1 map.  Acta Iranica; 27.  3e ser.: Textes et memoires; v. 14

فریتز مایر استاد سویسی از بزرگان تحقیق در رشته عرفان ایرانی است .  نخستین کار او تصحیح فردوس المرشدیه در حالات و سخنان شیخ ابوالحسن کازرونی بود و پس از آن چه به صورت کتاب و جه مقاله و چه گفتارهایی برای دائره المعارف اسلامی این رشته را دنبال و کتابهای متنوع و درجه اول منتشر کرد  این کتاب مفصل در احوال و عقاید و سخنان بهاءولد (پدر مولانا) به زبان آلمانی است.  مولف در این تحقیق پرمایه از جمله به این مطالب پرداخته است: معارف بهاءولد - بهاء ولد خوازمشاه - سفر به سوی غرب - بهاء ولد و خانواده اش - آیا بهاء ولد یک صوفی است - بهاء ولد و معتزله - ثنویت و سلسله مراتب مشایخ - فردوس و حوریان.  کارهای مایر به شیوهء محققان و مکتب شرقشناسان آلمانی مملو است از حواشی و یادداشتهای بسیار و مبتنی بر مآخذ و منابع اصیل و دست اول (استاد افشار, آینده , سال هفدهم, ص. 891)

 

V. 28. A green leaf: papers in honour of Professor Jes P. Asmussen.-- Liege: Centre International d'etudes Indo-iraniennes, 1988.  xxvii, 547p.: 23p. of plates.  Acta  Iranica; 28.  2e ser.:  Hommages et opera minora; 12

مجموعه پنجاه و یک مقاله است به افتخار آسموسن ایرانشناسی نامور دانمارکی.  این مقالات به موضوع های پارسی باستان - فارسی میانه - دیگر زبانهای ایرانی میانه و ایرانی آرامی, فارسی تازه - آیین زردشت - مانویت و گنوس گرائی مسیحیت و اسلام - بودائی - تاریخ و جغرافیا - قوم شناسی و اساطیر تقسیم شده است.

 

V. 29. Worter aus Xurasan und ihre Herkunft/ von Davoud Monchi-Zadeh.  Leiden:  Diffusion, E.J. Brill, 1990. 300p.  Acta Iranica; 29.  3e ser.: Textes et memories; 15

داود منشی زاده 612 واژه خراسانی را در این کتاب توضیح لغوی و تحلیل زبانشناسی کرده و هر جا توانسته شواهدی از متون گذشته آورده است.

 

V. 30. Iranica Varia: papers in honor of Professor Ehsan Yarshater.  Liege: Centre International d'etudes Indo-Iraniennes; Diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1990.  Acta Iranica; 30.  3e ser.: Textes et memoires; 16

مجموعه مقالاتی است اهدا شده به احسان یارشاطر به مناسبت خدمات فرهنگی و ایرانشناسی او.  شرحی که در احوال او نگاشته شده به قلم مشترک مری بویس و گ. ویندفوهر است.

 

V. 31. Religiose Herrscherlegitimation im achamenidischen Iran: die voraussetzungen und die struktur ihrer argumentation/ Gregor Ahn.  Leiden: E.J. Brill, 1992.  Acta Iranica; 31.  3e ser.: Textes et memoires; 17

 

v. 32. L'Emire de Arsacides/ par Jozef Wolski.  Lovanii: In Aedibus Peeters, 1993.  218p.  Acta Iranica; 32.  3e ser.: Textes et memoires; v. 18

 

V. 33. Chamahzi Mumah: an iron age III graveyard/by E. Haerinck, B. Overlaet.-- Lovanii: Peeters, 1998.  218p.: illus. (part col.) table.  Acta Iranica; 33.  3e ser.: Textes et memoires; v. 19

 

V. 34. Monumentum Marcelle Duchesene-Guillemin/ redaction Jacques Duchesne-Guillemin [... et al.]-- Leuven: Peeters, 1999.  xii, 661p.: ill., 1 map.  Acta Iranica; 34.  3e ser.: Textes et memoires; v. 19

سی و چهارمین جلد (رشته سوم شماره 19) به عنوان نشریه مرکز بین المللی مطالعات هند و ایرانی انتشار یافته (1999) و مجموعه ای است که یاد همسر دوشن گیمن را زنده می سازد.  همسر دوشن گیمن که از محققان تاریخ موسیقی ملل قدیمی بود در سال 1997 در گذشت.  این کتاب که حاوی سی و چهار نوشته از همان خانم و سیزده نوشته مربوط به تاریخ موسیقی از دیگران است به یاد او با نام Monumentum Marcelle Duchesne-Guillemin به همت همسر دانشمندش انتشار یافته است.   مقالات بانو دوشن گیمن در سه بخش تنظیم شده: آلات موسیقی - نظریه های موسیقایی -- گونه گون.  قلمرو این مقالات مربوط به سرزمینهای ایران و یونان و تمدنهای بین النهرین است.  موضوع مقالاتی هم که به افتخار او نوشته اند جملگی به مباحث موسیقی در میان تمدنهای کهن سال مرتبط است.

 

V. 35. Sculture di metallo da Nisa: cultura greca e cultura iranica in Partia/ di Antonio Invernizzi.-- Lovanii: Peeters, 1999.  236p.: illus., maps.  Acta Iranica; 35.  3e ser.: Textes et memoires; v. 21. 

 

v. 36. Djub-i Gauhar and Gul ZKhanan Murdah: Iron age III graveyards in the Aivan plain/ by E. Haerinck and B. Overlaet.  Lovanii: Peeters, 1999.  vi, 245p.: ill., maps.  Acta Iranica; 36.  3e ser.: textes et memoires; v. 22

 

v. 37. Les dialectes Kurdes meridionaux: etude linguistique et dialectologique/ par Ismail Kamandar Fattah.  Lovanii: Peeters, 2000.  xxii, 919p.  Acta Iranica; 37

 

V. 38. Aux sources de Sheherazade: contes et coutumes des femmes zoroastriennes/ Eric Phaliqqou.  Leuven; Paris: Peeters, 2003.  xiii, 576p.: col. ill..  Acta Iranica; 38

 

v. 39. Recherches sur les dialectes Kermaniens (Iran Central): grammaire, textes, traductions et glossaires/ par Pierre Lecoq.  Lovanii: Peeters, 2002.  ix, 686p.  Acta Iranica; 39

 

V. 40. Luristan excavation documents.  vol. IV: The early Iron Age in the Pusht-i Kuh, Luristan/ Bruno Overlaet.  Leuven: Peeters, 2003.  viii, 667p.: ill.  Acta Iranica; 40.  3e ser.: Textes et memoires; v. 26

 

V. 41. The Avesta: a lexico-statistical analysis (direct and reverse indexes, hapax legomena and frequency counts)/ Raimond Doctor.  Louvain: Peeters, 2004.  666p.  Acta Iranica; 41

 

V. 43.  Luristan excavation documents; vol. 6.  Bani Surmah , and early bronze age graveyard in Pusht-i Kuh, Luristan/ by Ernie Haerinck & Bruo Overlaet.  Lovanii: Peeters, 2006.  181p

 

v. 45. The Hispano-Portuguese Empire and its contacts with Safavid Persia, the kingdom of Hormuz and Yarubid Oman from 1489 to 1720: a bibliography of printed publications 1508-2007/ Willem Floor and Farhad Hakimzadeh.  Lovanii: Peeters, 2007.  xxvi, 540p

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٧/۱٢
    پيام هاي ديگران ()

معرفی چند مجموعه ایرانشناسی از انتشارات هاراسویتس موجود در کتابخانه شماره 2

 

تهیه: هما افراسیابی

Otto Harrassowitz  ناشر بزرگ کتابهای شرقشناسی در آلمان ، سه سلسله کتاب در قلمرو ایرانشناسی منتشر می کند. آثارمعرفی شده  از این سلسله انتشارات در کتابخانه موجود است: 

 

          الف. Documenta Iranica et Islamica  مجموعه ای است خاص مدارک و اسناد به نظارت خانم مونیکا گرونکه M. Gronke   در حال حاضر یک کتاب از این سلسله در کتابخانه موجود است.

 

n     یک شهر ایرانی در جریان تحول An Iranian Town in Transition  تالیف کریستف ورنر Ch. Werner  کتاب دربارهء تاریخ اجتماعی و اقتصادی شهر تبریز میان سالهای 1747 تا 1848 میلادی است در 419 صفحه.

 

ب. Gottinger Orientforchungen, Iranica  پایه گذار این سلسله والتر هینتس W. Hintz بود که از اشهر بزرگان ایرانشناسی آلمان به شمار می رفت .  کتابهای زیر در این رشته نشر یافته است.

 

 

n     Wege in Altpersischen تالیف والتر هینتس، سال نشر 1973

 

n     Die Kopenhagener Handschrift (cod. 27) از یورگن همپل J. Hampel  نشر سال 1974.

 

n     Altiranisches Sprachgut des Nebenuberlieferungen از والتر هینتس، نشر سال 1975.

 

n     Die religionem Verhaltnisse des Dareioszeit Die religionem Verhaltnisse des Dareioszeit  ترجمه کتیبه های آرامی تخت جمشید از هید ماری کوخ H. Koch  ، نشر سال 1977.

 

ج. Iranica  که زیرنظر ماریا ماتسوخ M. Macuch  نشر می شود.  کتابهای ذیل تا کنون به چاپ رسیده است.

 

1. Rechtskasuistik und Gerichtsprakix zu Beginn des 7. Jahrhunderts in Iran.  نوشته ماریا ماتسوخ، نشر سال 1993

 

 

Iran and Turfan 2. به عنوان جشن نامهء شصت سالگی W. Sundermann  نشر سال 1995.  گردآوری مقالات توسط  P. Zienne, Ch. Reck بوده است.

 

3. Die Medizin des Zadsparam (پزشکی زادسپرم) از Peter Sohn ، نشر سال 1996.

 

4. از فخرالزمان شیرازی محمودیان کتاب مفصلی در 981 صفحه به نام Literarische Verwendung persischer Termini und Redewendungen im Werke Sadeq Hedayat  نشر سال 1999.

5. Zur Sozialterminologie der iranischen Manichaer در 454 صفحه تالیف Iis Colditz

 

6. مجموعه مقالات گردآوری Ludwig Paul در 283 صفحه حاوی این مضامین:

 

n     ترکیب پیشینه متون فارسی میانه تورفان D. Durkin-Meisteremst

 

n     تفسیر ازکیل: چهار کاتب یا چهار مولف T.E. Gindin

 

n     زبان فارسی وسیله گسترش اسلام J. Gippert

 

n     تکوین قدیمی ترین شعر فارسی E.M. Jeremias

 

n     پازند و برگردان پهلوی درباره فقه اللغه و تاریخ قدیم ادبیات زردشتی

 

n     جمله ها و رابطه ها در فارسی میانه و فارسی آغازین Josephson

 

n     از پهلوی به فارسی دیاکرونی یا دیاتوپیG. Lazard

     حلقه مفقوده D.N. Mackenzie

     فارسی در متون قرن هشتم تا دهم سریانی شرقی M. Maggi

     قواعد سریانی فارسی در شعر بر اساس یک دعای مسیحی P. Orsatti

     قدیمی ترین یهود - فارسی  در نگاهی تاریخی (حرف اضافه) L. Paul

     قدیمی ترین متن های یهود - فارسی S. Shaked

     یهود - فارسی ترجمه شده از یک فرهنگواره فارسی کهنD. Shapira

     یک متن عقیدتی مانوی در فارسی جدید W. Sundermann

     بازمانده زبان پهلوی از چال ترخان عشق آباد D. Weber

  

7. Studien zur Pahlavi-ubersetzung des Avesta اثر Alberto Cantera  نشر سال 2004 در 379 صفحه

 

8.Languages of Iran: past and present  با ویرایشگری Dieter Weber چاپ 2005 در 307 صفحه

 

9. God and Sheikh Adi are perfect: sacred poems and religious narratives from the Yezidi Tradition  اثر Philip G. Kreyenbroek  و Khalil Jindy Rashow چاپ 2005 در 435 صفحه

 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٧/۱۱
    پيام هاي ديگران ()

خدمات فارسی انجمن آسیائی کلکته و فهرست کتابهای فارسی انتشارات انجمن

تهیه و تنظیم: هما افراسیابی

آغاز چاپ نخستین کتابهای فارسی در هند را باید اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی دانست.  در طی قرن نوزدهم به تدریج بخش بزرگ این سرمایه اصلی و مهم میراث فرهنگی ایران در هند، به دو روش سربی و سنگی چاپ شد.  چاپ کتابهای فارسی در هند تا حدود زیادی مرهون انجمن آسیایی بنگال است.  این انجمن در سال 1784 میلادی توسط سر ویلیام جونز  Sir William Jones شرقشناس بزرگ انگلیسی تاسیس شد و بوسیله دکتر چارلز ویلکینس Charles Wilkins  توسعه یافت.  سر ویلیام جونز سالها بعد در 1832 درباره انجمن چنین گفت: " انجمن آسیائی خواهد درخشید و در تمام آسیا معروف خواهد شد در صورتیکه علماء ، دانشمندان، باستانشناسان، زبانشناسان و نویسندگان با آن همکاری کنند و نظرات و آراء خود را برای آن بفرستند..."

هدف انجمن تحقیقات و مطالعات در علوم باستانی و علوم خالص و فنون و ادب آسیائی بود.  نشریه انجمن Journal of the Asiatic Society of Bengal  و انتشارات Bibliotheca Indica شهرت انجمن را به کل جهان رسانید.  صدها متن سانسکریت، عربی، فارسی، بنگالی، تبتی و ... منتشر کرده است.  شرقشناسان مشهور همچون اسپرنگر و ایوانف و بلاخمان، و ناسو لیس با انجمن وابسته بودند و با همکاری دانشمندان هندی روی متون و مخطوطات فارسی تحقیقات انجام داده اند.

 

فهرست آثار فارسی منتشر شده بوسیله انجمن موجود در این کتابخانه:

 

-- تاریخ بیهقی/ تصنیف ابوالفضل بیهقی، به تصحیح ویلیام هوک مورلی.—کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1862م. = 1241ش.  868ص.

سلسله انتشارت: Bibliotheca indica.  Collection of Oriental works; no. 37

 

-- اقبال نامه جهانگیری/ تصنیف معتمدخان نخشبی جهانگیر پادشاه بن اکبر پادشاه، بتصحیح عبدالحی، احمدعلی.--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1865م. = 1244ش.  4، 308ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works

 

-- بادشاهنامه: در احوال ابوالمظفر شهاب الدین محمد شاهجهان بادشاه/ تصنیف عبدالحمید لاهوری، تصحیح کبیرالدین احمد، عبدالرحیم.--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1867-1872م. = 1246-1251ش.  3ج.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works

 

-- عالمگیرنامه: در احوال نخستین ده سال سلطنت اورنگ زیب عالمگیر پادشاه/ محمد کاظم بن محمدامین، بتصحیح خادم حسین، عبدالحی .—کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1868م. = 1247ش.  85، 1107، 16ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works

 

-- منتخب التواریخ/ تصنیف عبدالقادر بن ملوک شاه بداونی، بتصحیح احمدعلی، باهتمام کبیرالدین احمد.--   کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1868م. =1247ش.

 

-- فرهنگ رشیدی: در لغت و استعارات زبان فارسی/ تالیف عبدالرشید تتوی، به تصحیح و تحشیه ابوطاهر ذوالفقار علی مرشدآبادی.--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1872-1875. = 1251-1254.  2ج. در یک مجلد. 

 

-- هفت آسمان: در تحقیق مثنوی و تعریف مثنوی گویان فرس/ از تالیفات مولوی آغا احمدعلی احمد.—کلکته : انجمن آسیایی بنگال، 1873م. = 1252ش.  Iv، 174ص.

 

-- منتخب اللباب: در احوال سلاطین تیموریه که در هندوستان سلطنت کردند/ تصنیف محمد هاشم خان المخاطب به خافی خان نظام الملکی، به تصحیح کبیرالدین احمد.--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1874م.= 1253ش.  1150ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica: Collection of Oriental works. 

 

-- اکبرنامه/ تصنیف علامی بن مبارک ناگوری، تصحیح عبدالرحیم .--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال‌، 1877-1886م. = 1256-1265ش.  3ج.

 

-- ماثر الامراء/ تالیف صمصام الدوله شاه نوازخان، بتصحیح عبدالرحیم .—کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1888-1891م. = 1267-1270ش.  3ج.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica: Collection of Oriental works.  New Series; no. 656, 740, 751

 

-- ریاض السلاطین: تاریخ بنگاله/ تالیف غلام حسین سلیم، بتصحیح عبدالحق عابد.—کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1890م. = 1269ش.  8، 400، 105ص.

 

-- تذکره خوشنویسان/ مصنفات مولانا علام محمد هفت قلمی دهلوی، تصحیح محمد هدایت حسین.-- کلکته: ایشیاتک سوسائتی بنگال، 1910م = 1328ق. = 1288.  39، 131، vi ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works; no. 1233 

-- دیوان بیرام خان خان خانان/ ویرایشگر ا. دنیسون راس.—کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1910م. = 1289 ش.  7، 91ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works.  New Series; no. 1241.

 

-- فرس نامه/ تصحیح متن فارسی با زیرنویس های انگلیسی توسط لیوت کلنل د.س. فیلوت.—کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1910-1911 م.= 1289-1290ش.  2ج در یک مجلد.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collections of Oriental works; no. 1250, 1304

 

--  عمل صالح الموسوم به شاهجهان نامه/ تصنیف محمدصالح کنبو، بتصحیح غلام یزدانی .--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1923-1946م. = 1302-1325ش.  4جلد در 3 مجلد.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works.  New series; 1331, 1395, 1421, 1433, 1454

 

-- ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: از انگلیسی به فارسی/ اثر

خامه شیخ احمد کرمانی، مرتبه و محشی به اهتمام دی. سی. فلات.--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1924م. = 1303ش.  6، 470، lxivص

 

-- مآثر رحیمی/ ملا عبدالباقی نهاوندی، بسعی و تصحیح محمد هدایت حسین.--  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1924-1931م. = 1303-1310ش.  3ج.  در 4 مجلد.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works

 

--  طبقات اکبری/ تصنیف خواجه نظام الدین احمد، به تصحیح و تنقیح بی.دی. ام. اثی. سی. اس.--  کلکته: ایشیاتک سوسایتی اوف بنگال، 1927-1935م. = 1306-1314ش.  3ج.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica.  Collection of Oriental works; no. 223

 

-- تاریخ مبارک شاهی/ یحیی بن احمد بن عبدالله السیهرندی، بسعی و تصحیح محمد هدایت حسین.-- کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1310ش. = 1931م.  vi، 278ص.

سلسله انتشارات: A collection of Oriental Wroks.  New Series; 1512

 

-- هفت اقلیم / امین احمد رازی.—  کلکته: رویال آسیاتیک سوسایتی، 1939م. = 1317.  3ج. در یک مجلد.

 

-- قانون همایونی، مسمی به ، همایون نامه/ تالیف غیاث الدین محمد مشهور به خواندمیر، بسعی و تصحیح محمد هدایت حسین.--  کلکته: ایشیاتک سوسایتی اوف بنگال، 1359ق. = 1940م. = 1319ش.  141، xxx، vi ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica: Collection of Oriental works.  New series; 260

 

-- تذکره همایون و اکبر/ تالیف بایزید بیات، بسعی و تصحیح محمد هدایت حسین .--  کلکته: ایشیاتک سوسائتی اوف بنگال، 1360ق. = 1941م. = 1320ش.  د، 449، viii ص.

سلسله انتشارات: Bibliotheca Indica; no. 264

 

--  خزاین الفتوح: مشتمل بر احوال و کوائف عهد سلطان علاءالدین خلجی از سنه جلوس تا سنه 711هجری/ از امیر خسرو دهلوی، به تصحیح و تنقید و تحشیه محمد وحید میرزا.—  کلکته: انجمن آسیایی بنگال، 1953م. = 1332.  1ج. (صفحه شمار گوناگون)

 

 

 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ٦:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٧/۱۱
    پيام هاي ديگران ()