کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

فهرست کتابهای چاپی قدیمی در ایران موجود در کتابخانه شماره 2(کتابهای چاپ سربی)

تهیه : هما افراسیابی

 

-  عین الحیوه/ از تالیفات مجلسی .--  طهران: میرزا زین العابدین، 1240ق. = 1203ش.  268 برگ.

 

- ماثر سلطانیه: تاریخ جنگهای ایران و روس/ عبدالرزاق بن نجفقلی مفتون دنبلی، به اهتمام محمد باقر تبریزی .--  تبریز: محمد باقر تبریزی، 1241ق. = 1204.  1ج (بدون صفحه شمار).

 

-- قرآن .-- طهران: بسعی و اهتمام میرزا زین العابدین ، چاپ معتمدی، ۱۲۴۲ق. ۲۳۶ برگ.

 

- اشارات الاصول/ لمحمد ابراهیم بن محمد حسن کلباسی خراسانی.- طهران: اسفندیار خان، زین العابدین تبریزی، چاپ معتمدی، 1245ق. = 1208ش.  562ص.

 

- رساله صومیه/ از تصانیف ملا محمد حسین.-- همدان، ۱۲۴۹ق.

 

- حق الیقین / مجلسی .-- طهران: زین العابدین تبریزی، 1259ق.  266برگ.

 

- طوفان البکاء/ ابوابراهیم بن محمدباقر هروی قزوینی اصفهانی .-- طهران: عبدالکریم، چاپ معتمدی، 1260ق. = 1222ش.  220 برگ.

شامل بعضی مجالسات بیدل و مقبل و دوازده بند محتشم در آخر کتاب.

 

- جلاء العیون/ ملا محمدباقر بن محمدتقی مجلسی.-- طهران: چاپ معتمدی، 1262ق. = 1224.  209 برگ.

 

 - کلمه طیبه/ از تالیفات میرزا حسین النوری الطبرسی .-- تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1301ق.  550ص.

 

- تاریخ سنت هلن از تواریخ متعلقه بناپلئون اول امپراطور معروف و مشهور فرانسه/ از مولفات دلاسکار، ترجمه علیخان بن محمد طاهر میرزا.-- طهران: دارالطباعه دولتی، 1318ق. = 1279.

 

ترجمه رساله بث الشکوی/ ابوالنصر محمد بن عبدالجبار العتبی ، ترجمه علی ابن موسی .-- تبریز: مطبعه معارف، 1318ق. = 1279.

 

- سفرنامه مبارکه شاهنشاهی ‌‌[ سفرنامه اول مظفرالدین شاه به اروپا] / به تصحیح علیمحمد مجیرالدوله.-- تهران : به سعی و اهتمام ابراهیم خان عکاس باشی، اودئیل 1319.  255ص.: مصور، نقشه تاخورده.

 

- وسایل مظفری/ علی الیزدی .-- طهران: مطبعه شاهنشاهی، 1320ق.  480ص.

 

- دویمین سفرنامه مبارکه همایونی [ سفرنامه دوم مظفرالدین شاه به اروپا] .-- طهران: مطبعه شاهنشاهی، 1320ق. = 1281ش.  156ص.: عکس.

 

- دستورالعمل اداره تفتیش بجهه مامورین وزارت جلیله امورخارجه و وزارت گمرک و پست که در سرحدات شمالی ممالک محروسه دولت علیه ایران بامر تفتیش تذکره متصدی هستند.-- طهران: دارالطباعه فاروس، ۱۳۲۱ق.  ۱۹ص.

 

- دستورالعمل اداره کل تذکره دولت علیه بجهت مامورین اداره تذکره که در داخله متصدی امر تذکره هستند [و]دستورالعمل اداره کل تذکره دولت علیه ایران برای ورقه اقامت اتباع دولت علیه ایران که در ممالک خارجه توقف دارند.-- طهران؟: دارالطباعه فاروس؟ 1322ق.  5 & 3ص.

 

- دستورالعمل داخلی اداره تفتیش تذکره وزارت امورخارجه دولت علیه ایران.-- طهران؟: مطبعه فاروس؟  ؟132ق.  15ص.

 

-- دستورالعمل مامورین تفتیش تذکره دولت علیه  در سرحدات.-- طهران: مطبعه فاروس ؟132ق.  27ص.

 

- شرح نهج البلاغه/ تالیف محمدصالح بن حاج باقر قزوینی، به اهتمام میرزا اسماعیل عمادلشکر آشتیانی ادیب الخلوت .-- طهران: مطبعه خاصه همایونی، 1321ق.  سه جزء در یک مجلد (16+156+224ص.)

در مقدمه کتاب سهوا" مولف کتاب محمد صالح برقانی معرفی شده است.

 

- قانون نامه تذکره دولت علیه .-- طهران، 1322ق.

 

نخبه سپهری/ اثر خامه عبدالرحیم بن ابوطالب تبریزی.-- طهران: مطبعه خورشید، 1322ق. = 1282.

 

- اصول علم ثروت ملل یعنی آکونومی پلیتیک/ مصنف پل بورگارد، ترجمه و نگارش محمد علی بن ذکاءالملک .-- طهران: مطبعه مبارکه شاهنشاهی، 1323ق.  544ص.

 

- دستورالعمل تعدیل و ممیزی علمی.-- طهران: مطبعه عبدالله قاجار، 1325ق.  14ص.

 

- دستورالعمل شاهانه به تمام وزراء و عموم مستوفیان و کارگذاران دربار دولت علیه ایران/ میرزا علی اصغر خان امین السلطان.-- طهران: مطبعه شرقی 1325ق.  23ص.

اصل سواد کتابچه که بخط و مهر ... حاجی میرزا علی اصغرخان امین السلطان در بیست سال قبل نوشته شده و در نزد شخص امینی سپرده بوده- محمد یوسف خان سردار مهاجر هروی المتخلص بریاضی آنرا بدست آورده و در صورت کسر یک صفحه محض آگاهی ملت خود عینا بطبع رسانیده که از مطالب مندرجه آن و مقصود اصلی نویسنده عموما مطلع باشند.

 

- قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی.-- طهران: مطبعه مبارکه شاهنشاهی عبدالله قاجار، ۱۳۲۵ق.  ۲۳ص

 

- کلیات ملکم/ میرزا  ملکم خان ناظم الدوله، باقدام هاشم ربیع زاده .-- تهران: مطبعه مبارکه مجلس، 1325ق.  260ص.  (جلد اول).

شامل: رساله اصول تمدن - حرف غریب - رساله غیبیه - رفیق و وزیر -- شیخ و وزیر - پولیتکهای دولتی -- تنظیم لشکر و مجلس اداره -- سیاحی گوید -- توفیق امانت -- جزو ثانی -- اصول آدمیت -- اصول مذهب دیوانیان.

 

- مقالات علمی و سیاسی، جلد دوم/ تالیف فرصت شیرازی.-- طهران: مطبعه خورشید، 1325ق. = 1286.  158ص.

 

- اصول آدمیت.  مفتاح.  حجت.  توفیق امانت/ تالیف و نگارش ملکم خان نظام الدوله.-- تهران: عبدالله طهرانی مشهور به کاوه، 1326ق. =1287.

 

-- قانون نامه تذکره با قانون تابعیت و دستورالعمل کل تفتیش تذکره .-- طهران: مطبعه تمدن، 1326ق.  17، 14، 26ص.

 

-- قانون نامه تذکره و دستورالعمل کل تفتیش تذکره .-- طهران: دارالطباعه فاروس، 1326ق.  18ص

 

- مجموعه معاهدات دولت علیه ایران با دول خارجی.-- طهران: مطبعه فاروس، 1326ق.   262، 29ص.   فارسی - فرانسه.

 

- کشف الاسرار، معروف به، بوسه عذرا/ اثر جرج رینولدز، ترجمه و تصنیف حسین خان صدرالمعالی .-- طهران: مطبعه فاروس، 1326ق.  2ج. در یک مجلد: مصور

ثلث آخر جلد دوم به وسیله محمدعلی ذکاءالملک ترجمه گردیده است.

عنوان اصلی: The Bronze State or the Virgin's Kiss.

 

- اخلاق مصور/ ابراهیم بن میرزا احمدخان صنیع السلطنه.-- تهران: کتابخانه مصور، 1327ق. = 1287. (طهران: مطبعه مبارکه شاهنشاهی عبدالله قاجار)

 

- تاریخ مختصر دولت قدیم رم/ تالیف محمد علی خان ذکاءالملک.-- طهران: مطبعه فاروس، 1327ق.  416، 7ص.

 

- تاریخ نادرشاه/ از تصنیفات جمس فریزر، ترجمه از انگلیسی به فارسی از ناصرالملک ابوالقاسم قراگزلو.-- کرمانشاهان: مطبعه مبارکه شرافت احمدی، 1327ق.  169ص.

 

- سیاست طالبی/ از مولفات ملاعبدالرحیم طالب اف، به تصحیح حبیب الله اصطهباناتی شیرازی.-- طهران: مطبعه شمس، 1329ق.  116ص.

 

- قانون محاسبات عمومی .-- طهران: مطبعه دولتی، ۱۳۲۹ق.  ۲۰ص.

 

- مجموعه قوانین موقتی .-- طهران ، ۱۳۲۹-۱۳۳۳ق.  ۳۹۷، ۳۱ص.

شامل: قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه -- قانون موقتی محاکمات حقوقی -- قانون موقتی محاکم تجارت (دوره سوم تقنینیه) -- قانون موقتی امتحان حکام و صاحبان مناصب و اجزاء و مستخدمین عدلیه (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی تعیین مجازات اداری برای عدم رعایت مواد ۲۵۳-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷ -- اصول محاکمات حقوقی (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع بتاسیس محاکم صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات حقوقی (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع باشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع به تقسیم محاکم ابتدایی بدرجات مختلفه و تشکیل صلحیه های با صلاحیت نا محدود (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع بتصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به محاکم صلحیه (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع بتصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی (دوره چهارم تقنینیه)

 

- سفرنامه شرلی/ آنتوان شرلی، ربرت شرلی، ترجمه آوانس، به اهتمام علیقلی سردار اسعد.--  طهران: مطبعه برادران باقر اف، 1330ق. = 1290ش.  193ص.

 

- واقعات دوساله یا تاریخ بدبختی ایران/ نگارش حاجی آقای مجتهد شیرازی.-- تهران: مطبعه شمس، 1330ق. = 1290.  74ص.

 

- کتاب تاورنیه/ ترجمه ابوتراب نوری .-- مطبعه برادران باقر اف، 1331ق. = 1291ش.  1035ص.: مصور.

این کتاب به " سفرنامه تاورنیه " نیز مشهور است.

 

- شرح تاجگذاری شاه سلیمان صفوی و وقایع دو سال بعد/ تالیف شاردن فرانسوی، ترجمه مترجم السلطنه علی رضا امیر تومان.-- طهران: به اهتمام علیقلی سردار اسعد، مطبعه تهران، 1331ق.؟ 152ص.

 

- احسن التواریخ: تاریخ دولت عثمانیه/ تالیف محمدفریدبک، ترجمه علی بن عبدالباقی مستوفی اصفهانی.-- طهران: به همت سلطان محمد خان سردار اشجع بختیاری، مطبعه برادران باقرزاده، 1332ق.  4، 315ص.

 

- سیروس نامه ، یا ، داستان تربیت کوروش/ ترجمه ضیاءالدین قریب.-- طهران: مطبعه برادران باقرزاده، 1333ق.  4، 322، 10ص.

این کتاب به کوروش نامه نیز مشهور است.

 

- دستور در محاکم حقوقی/ محمد مصدق السلطنه .-- طهران: مطبعه کلیمیان، 1333ق.  497ص.

 

- مطرح الانظار فی تراجم اطباء الاعصار و فلاسفه الامصار/ تالیف عبدالحسین رکن الحکماء فیلسوف الدوله .-- تبریز: اداره معارف آذربایجان، مطبعه حسینی، 1334ق.  375ص. (جلد اول)

 

- انتباه نامه اسلامی/ تالیف میرزا رضای شریعتمدار دامغانی.-- طهران: مطبعه روشنائی، 1336ق. = 1297.  224ص.

 

- بیطرفی ایران: مراسلات و مذاکرات متعاطیه بین دولت علیه دول خارجی از بدو وقوع جنگ بین الملل در سنه هزار و سیصد و سی و دو قمری مطابق با 1914 مسیحی.-- طهران: مطبعه روشنائی، 1336ق. 137ص.

بالای عنوان: کتاب سبز

 

- عشق و سلطنت، یا، فتوحات کورس کبیر [سیروس اعظم]/ تالیف آقا شیخ موسی کبودرآهنگلی.-- همدان: مطبعه همدان، 1337ق. = 1297

 

- باغ بهشت = نسیم شمال/ اشرف الدین حسینی قزوینی .-- طهران؟، 1338ق.  318ص.

 

دیوان شعر قائم مقام/ به تصحیح فرهاد میرزای معتمد الدوله .-- طهران: مطبعه برادران باقرزاده، 1338ق.  240ص.

ضمیمه سال دهم مجله ارمغان.

شرح حال قائم مقام ، به قلم عبدالوهاب خان قائم مقامی، ص. 5-80

 

-- نظامنامه راجعه بتعقیب قضاه.-- تهران: مطبعه مجلس، ۱۳۰۲ش. = ۱۳۴۲ق.  ۱۴ص.

 

 - احوال ابن یمین/ تالیف رشیدیاسمی .-- طهران: کتابخانه شرق (محمد رمضانی)، مطبعه سعادت، 1343ق.  148ص.

 

-- قانون مجازات عمومی .-- طهران: مطبعه برادران باقرزاده، ۱۳۰۴ش. = ۱۳۴۴ق.  ۸۲ص

 

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ٤:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۳۱
    پيام هاي ديگران ()