کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

فهرست آثار منتشر شده در سلسله انتشارات Acta Iranica موجود در کتابخانه شماره 2

 هما افراسیابی

 

 

ژاک دوشن گیمن J. Duchesne-Guillemin استاد پیشین رشتهء زبانهای ایرانی در دانشگاه لیژ (بلژیک) که از ایرانشناسان نامور اروپاست از سال 1974 مدیریت سلسله انتشارات Acta Iranica را عهده دار شد.  او تا کنون با جدیت آن خدمت را ادامه داده است.  ناشر این مجموعه گرانقدر و استوار موسسه انتشارات بریل بود.  ولی از مجلد سی و یکم Peeters در شهر لوون (بلژیک) متعهد نشر و پخش آن شده است. 

به این مجموعه نام فرعی " دائره المعارف مداوم مطالعات ایرانی " داده اند و به طور کلی در چهار رشته منتشر می شود.

رشته اول: مقالات کنگره ها

رشته دوم: جشن نامه، یادنامه، نوشته های دانشمندان

رشته سوم: متون و یادداشتها

رشته چهارم: دفترهای راهنما

فهرست آثار منتشر شده و موجود در کتابخانه به ترتیب جلدهای Acta Iranica

 

V. 1-3: Commemoration Cyrus: actes du congres de Shiraz 1971et autres redigees a l'occasion du 2500e anniversaire de la fondation de l'empire perse.-- Tehran: Bibliotheque Pahlavi; diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1974.  3v.: ill.-- Acta Iranica; 1-3.  ser. 1

 

v. 4-7:  Monumentum H.S. Nyberg .-- Teheran; Bibl. Pahlavi; diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1975.  4v.: plates.-- Acta Iranica; 4-7.  2e ser.: Hommages et Opera Minora; v. 1-4

 

 V.8: The Gathas of Zarathustra/ by S. Insler.-- Teheran ; Liege: Bibl. Pahlavi; Diffusion Leiden: E.J. Brill, 1975.  387p.: Acta Iranica; 8.  3e ser: Textes et memoires; v.1

 

V.9: A reader in Manichaean Middle Persian and Parthian; texts with notes/ by Mary Boyce.-- Teheran; Liege: Bibl. Pahlavi ; Diffusion Leiden: E.J. Brill, 1975.  x, 196p..-- Acta Iranica; 9.  3e ser.: Textes et memoires; v. 2

 

V.9a: A word list of Manichaean Middle Persian and Parthian/ by Mary Boyce; with a reverse index by Ronald Zwanziger.-- Teheran; Liege: Bibliotheque Pahlavi: Diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1977.  172p.  Acta Iranica; 9a.  3e ser.: Textes et memoires; v.2, suppl.

 

V. 10: The Buddhist Sogdian texts of the British Library/ edited by D.N. Mackenzie.-- Teheran ; Liege: Bibliotheque Pahlavi; Diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1976.  xv, 77, ۲20p., 180p. of plates.  Acta Iranica; 10.  3e ser.: Textes et memoires; v. 3

 

V. 11: Abu Sa'id Abu l-Hayr (357-44/967-1049): Wirklichkeit und Legende/ von Fritz Meier.-- Teheran; Liege: Bibliotheque Pahlavi; Leiden: Diffusion E.J. Brill, 1976.  13,  590p.: 1 ill.  Acta Iranica; 11.  3e ser.: Textes et memoires; v.4

 کتاب مفصلی است درباره شیخ ابوسعید ابوالخیر اثر فریتز مایر 

V. 12: Varia, 1976.-- Teheran; Liege: Bibliotheque

Pahlavi; Diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1977.  420p., 20 plates., fold, tables.  Acta Iranica; 12.  3e ser.: Textes et memoires; v. 5

 

v. 13: Les fonctionnaires belges au service de la Perse;  1898-1915/ Annette Destree.-- Teheran; Liege: Bibliotheque Pahlavi; Diffusion : Leiden: E.J. Brill, 1976.  xi, 374p.: plates, maps.  Acta Iranica; 13.  3e  ser.: Textes et memoires; v. 6

V. 14-15: Selected papers/ Walter Bruno Hermann Henning.-- Teheran; Liege: Bibliotheque Pahlavi; Diffusion : Leiden: E.J. Brill, 1977.  2v.: plates.  Acta Iranica; 14-15.  2e ser.: Hommages et Opera Minora; v. 5-6

 

V. 16: Varia, 1977.-- Teheran; Liege: Bibliotheque Pahlavi; Diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1977.  526p..  Acta Iranica; v. 16.  3e ser.: Textes et memoires; v. 7

 

V. 17: Religiose herrscherlegitimation im Achamenidischen Iran: Die Voraussetzungen und die struktur ihrer Argumentation/ Gregor Ahn.-- Leiden: E.J. brill; Louvain: Peeters, 1992.  xiv, 365p.  Acta Iranica; 17.  3e ser.: Texter et memoires;

 

V. 18: Die Sassanidischen Staatsinschriften: Studien zur Orthographie und phonologie des Mittelpersischen der Inschriften zusammen mit einem etymologischen Index des mittelpersischen wortgutes und einem Textcorpus der behandelten Inschriften/ Michael Back.-- Teheran; Liege: Bibliotheque Pahlavi; Diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1978.  xxviii, 520p.  Acta Iranica; 18.  3e ser.: Textes et memoires; v. 8

 

 V. 19.  The king and kingship in Achaemenid art: essays on the creation of an iconography of empire/ by Margaret Cool Root.-- Leiden: E.J. Brill, 1979.  xii, 357p., lxxiip. of plates: ill.   Acta Iranica; 19.  3e ser.: Textes et memoires; v. 9

 

V. 20. Bio-Bibliographies de 134 savants.  Liege: Univ. de Liege; Diffusion Leiden: E.J. Brill, 1979.  vi, 571p.  Acta Iranica; 20.  4e ser.: Repertoires; v. 1

 

V. 21-22: Monumemtum Georg Morgenstierne. -- Liege: Centre International d'etudes Indo-iranniennes; Diffusion Leiden: E.J. Brill, 1981-1982.  2v.: front., plates.  Acta Iranica; 21-22.  2e ser.: Hommages et Opera minora; 7-8

 

V. 23: Orientalia J. Duchesne-Guillemin emerito oblata. -- Liege: Centre International d'etudes Indo-iraniennes; Diffusion Leiden: E.J. Brill, 1984.   viii, 542p.: 64 plates.  Acta Iranica; 23.  2e ser.: Hommages et Opera minora; 9

 

V. 24-25: Papers in honour of Professor Mary Boyce.-- Liege: Centre International d'etudes Indo-iraniennes;   Diffusion Leiden: E.J. Brill, 1985.  2v.  Acta Iranica;24-25. 2ser.: Hommages et opera minora; v. 10-11

 

V. 26: Monumental art of the parthian period in Iran/ by Trudy S. Kawami.-- Liege: Centre International d'etudes Indo-iraniennes; Diffusion zLeidenz: E.J. Brill, 1987.  xviii, 272p.: 72 plates.  Acta Iranica; 26.  3e ser.: Textes et memoires; v. 13

کوامی ژاپونی از متخصصان تاریخ و هنر دوره پارتی ایران است.  او در این کتاب محققانه که به دوازده فصل تقسیم شده به مطالب زیر پرداخته است: تاریخ کوتاه دوره پارتیان در ایران و پیکرتراشی های گوناگون در این دوره.  فهرست تفصیلی و تحیلی مجسمه ها، پیکره ها، سنگ نگاره ها و اشیاء پارتی (63 فقره) هفتاد و دو تصویر پایان کتاب مستندات مولف در تحلیل مطالبی است که ارائه شده است. 

 

V. 27: Baha-i Walad: Grundzuge seines lebens und seiner mystik/ von Fritz Meier.  Leiden: Diffusion E.J. Brill, 1989.  viii, 484p.: ill., 1 map.  Acta Iranica; 27.  3e ser.: Textes et memoires; v. 14

فریتز مایر استاد سویسی از بزرگان تحقیق در رشته عرفان ایرانی است .  نخستین کار او تصحیح فردوس المرشدیه در حالات و سخنان شیخ ابوالحسن کازرونی بود و پس از آن چه به صورت کتاب و جه مقاله و چه گفتارهایی برای دائره المعارف اسلامی این رشته را دنبال و کتابهای متنوع و درجه اول منتشر کرد  این کتاب مفصل در احوال و عقاید و سخنان بهاءولد (پدر مولانا) به زبان آلمانی است.  مولف در این تحقیق پرمایه از جمله به این مطالب پرداخته است: معارف بهاءولد - بهاء ولد خوازمشاه - سفر به سوی غرب - بهاء ولد و خانواده اش - آیا بهاء ولد یک صوفی است - بهاء ولد و معتزله - ثنویت و سلسله مراتب مشایخ - فردوس و حوریان.  کارهای مایر به شیوهء محققان و مکتب شرقشناسان آلمانی مملو است از حواشی و یادداشتهای بسیار و مبتنی بر مآخذ و منابع اصیل و دست اول (استاد افشار, آینده , سال هفدهم, ص. 891)

 

V. 28. A green leaf: papers in honour of Professor Jes P. Asmussen.-- Liege: Centre International d'etudes Indo-iraniennes, 1988.  xxvii, 547p.: 23p. of plates.  Acta  Iranica; 28.  2e ser.:  Hommages et opera minora; 12

مجموعه پنجاه و یک مقاله است به افتخار آسموسن ایرانشناسی نامور دانمارکی.  این مقالات به موضوع های پارسی باستان - فارسی میانه - دیگر زبانهای ایرانی میانه و ایرانی آرامی, فارسی تازه - آیین زردشت - مانویت و گنوس گرائی مسیحیت و اسلام - بودائی - تاریخ و جغرافیا - قوم شناسی و اساطیر تقسیم شده است.

 

V. 29. Worter aus Xurasan und ihre Herkunft/ von Davoud Monchi-Zadeh.  Leiden:  Diffusion, E.J. Brill, 1990. 300p.  Acta Iranica; 29.  3e ser.: Textes et memories; 15

داود منشی زاده 612 واژه خراسانی را در این کتاب توضیح لغوی و تحلیل زبانشناسی کرده و هر جا توانسته شواهدی از متون گذشته آورده است.

 

V. 30. Iranica Varia: papers in honor of Professor Ehsan Yarshater.  Liege: Centre International d'etudes Indo-Iraniennes; Diffusion: Leiden: E.J. Brill, 1990.  Acta Iranica; 30.  3e ser.: Textes et memoires; 16

مجموعه مقالاتی است اهدا شده به احسان یارشاطر به مناسبت خدمات فرهنگی و ایرانشناسی او.  شرحی که در احوال او نگاشته شده به قلم مشترک مری بویس و گ. ویندفوهر است.

 

V. 31. Religiose Herrscherlegitimation im achamenidischen Iran: die voraussetzungen und die struktur ihrer argumentation/ Gregor Ahn.  Leiden: E.J. Brill, 1992.  Acta Iranica; 31.  3e ser.: Textes et memoires; 17

 

v. 32. L'Emire de Arsacides/ par Jozef Wolski.  Lovanii: In Aedibus Peeters, 1993.  218p.  Acta Iranica; 32.  3e ser.: Textes et memoires; v. 18

 

V. 33. Chamahzi Mumah: an iron age III graveyard/by E. Haerinck, B. Overlaet.-- Lovanii: Peeters, 1998.  218p.: illus. (part col.) table.  Acta Iranica; 33.  3e ser.: Textes et memoires; v. 19

 

V. 34. Monumentum Marcelle Duchesene-Guillemin/ redaction Jacques Duchesne-Guillemin [... et al.]-- Leuven: Peeters, 1999.  xii, 661p.: ill., 1 map.  Acta Iranica; 34.  3e ser.: Textes et memoires; v. 19

سی و چهارمین جلد (رشته سوم شماره 19) به عنوان نشریه مرکز بین المللی مطالعات هند و ایرانی انتشار یافته (1999) و مجموعه ای است که یاد همسر دوشن گیمن را زنده می سازد.  همسر دوشن گیمن که از محققان تاریخ موسیقی ملل قدیمی بود در سال 1997 در گذشت.  این کتاب که حاوی سی و چهار نوشته از همان خانم و سیزده نوشته مربوط به تاریخ موسیقی از دیگران است به یاد او با نام Monumentum Marcelle Duchesne-Guillemin به همت همسر دانشمندش انتشار یافته است.   مقالات بانو دوشن گیمن در سه بخش تنظیم شده: آلات موسیقی - نظریه های موسیقایی -- گونه گون.  قلمرو این مقالات مربوط به سرزمینهای ایران و یونان و تمدنهای بین النهرین است.  موضوع مقالاتی هم که به افتخار او نوشته اند جملگی به مباحث موسیقی در میان تمدنهای کهن سال مرتبط است.

 

V. 35. Sculture di metallo da Nisa: cultura greca e cultura iranica in Partia/ di Antonio Invernizzi.-- Lovanii: Peeters, 1999.  236p.: illus., maps.  Acta Iranica; 35.  3e ser.: Textes et memoires; v. 21. 

 

v. 36. Djub-i Gauhar and Gul ZKhanan Murdah: Iron age III graveyards in the Aivan plain/ by E. Haerinck and B. Overlaet.  Lovanii: Peeters, 1999.  vi, 245p.: ill., maps.  Acta Iranica; 36.  3e ser.: textes et memoires; v. 22

 

v. 37. Les dialectes Kurdes meridionaux: etude linguistique et dialectologique/ par Ismail Kamandar Fattah.  Lovanii: Peeters, 2000.  xxii, 919p.  Acta Iranica; 37

 

V. 38. Aux sources de Sheherazade: contes et coutumes des femmes zoroastriennes/ Eric Phaliqqou.  Leuven; Paris: Peeters, 2003.  xiii, 576p.: col. ill..  Acta Iranica; 38

 

v. 39. Recherches sur les dialectes Kermaniens (Iran Central): grammaire, textes, traductions et glossaires/ par Pierre Lecoq.  Lovanii: Peeters, 2002.  ix, 686p.  Acta Iranica; 39

 

V. 40. Luristan excavation documents.  vol. IV: The early Iron Age in the Pusht-i Kuh, Luristan/ Bruno Overlaet.  Leuven: Peeters, 2003.  viii, 667p.: ill.  Acta Iranica; 40.  3e ser.: Textes et memoires; v. 26

 

V. 41. The Avesta: a lexico-statistical analysis (direct and reverse indexes, hapax legomena and frequency counts)/ Raimond Doctor.  Louvain: Peeters, 2004.  666p.  Acta Iranica; 41

 

V. 43.  Luristan excavation documents; vol. 6.  Bani Surmah , and early bronze age graveyard in Pusht-i Kuh, Luristan/ by Ernie Haerinck & Bruo Overlaet.  Lovanii: Peeters, 2006.  181p

 

v. 45. The Hispano-Portuguese Empire and its contacts with Safavid Persia, the kingdom of Hormuz and Yarubid Oman from 1489 to 1720: a bibliography of printed publications 1508-2007/ Willem Floor and Farhad Hakimzadeh.  Lovanii: Peeters, 2007.  xxvi, 540p

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٧/۱٢
    پيام هاي ديگران ()