کتابخانه ایرانشناسی مجلس Islamic Consultative Assembly

این وبلاگ شامل معرفی کتابخانه، شکل گیری ومعرفی مجموعه آن است

فهرست کتابها و جزوه های چاپ مطبعه مجلس[1]

 

تهیه و تنظیم : هما افراسیابی

         

 

-- کلیات ملکم/ میرزا ملکم خان ناظم الدوله، باقدام هاشم ربیع زاده .١٣٢۵ق. =1286.  ٢۶٠ص.: عکس.

          شامل: رساله اصول تمدن -- حرف غریب -- رساله غیبیه -- رفیق و وزیر -- شیخ و وزیر   پولیتکهای دولتی -- تنظیم لشکر و مجلس اداره -- سیاحی گوید -- توفیق امانت -- جزو       ثانی -- اصول آدمیت -- اصول مذهب دیوانیان.

-- قضا و شهادات و محاکمات حقوقی ابدی اسلامی/ تالیف و تفسیر اسدالله مجتهد خارقانی .    ١٣٣۴ق. = ١٢٩۴.  ٢٨٠ص.

-- حکمت سقراط و افلاطون/ ترجمه و نگارش محمد علی فروغی.  1336ق. = 1297.

--  راپرتهای رئیس کل پست راجع به ماموریت هیئت نمایندگان مختار دولت ایران در هفتمین      کنگره اتحاد پستی بین المللی در مادرید سنه ١٩٢٠/ تنظیم رئیس کل پست   ایران  ١٩٢۱؟م . = ١٣٠٠.  ۶٨ص.

-- دفتر اطلاعات پارلمانی / دائره قوانین مطبوعات (اداره تقنینیه).  ١٣٠١.

-- قوانین موضوعه دوره چهارم تقنینیه .  ١٣٠١.  ١ج. (صفحه شمار گوناگون)

          شامل: عهدنامه بین دولتین ایران و چین -- قانون تشکیلات وزارت مالیه -- قانون امتیاز    معادن نفط [نفت] شمال -- عهد نامه بین دولتین ایران و افغانستان -- عهدنامه بین        دولتین ایران و روس -- عضویت مملکت ایران در جامعه ملل -- لاحیه اختیارات بکمیسیون   عدلیه -- عهدنامه بین دولتین ایران و اتازونی -- قانون شورای عالی معارف -- الحاق آب     کوه رنگ بزاینده رود -- تجدید مدت اقامت مامورین سیاسی -- قانون راجع به مستمری و    حقوق اعضاء ادارات دولتی -- اصلاح قانونی در مواد 1 و 5 امتیاز نفت شمال -- قانون حق           الارض  و حق الماء طواحین -- قانون منع صدور پوست بره -- قانون اصلاحات اصلیه قرارداد          پستی بین المللی مادرید -- قانون مالیات کتیرا -- قانون موقت امتحان حکام و صاحبان         مناصب و اجزاء و مستخدمین عدلیه -- قانون استخدام و حدود اختیارات دکتر میلسپو     تبعه امریکا برای ریاست کلی مالیه ایران -- قانون شهریه ها -- قانون الحاق ابرقویه به یزد -- اصلاح قانونی در کنترات رئیس کل مالیه -- قانون رسیدگی بشکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه -- قانون  تعیین مجازات اداری -- قانون راجع بتاسیس محاکم     صلح -- قانون کنترات مستخدمین بلژیکی -- تفسیر قانونی در مواد 2 و 3 و 4 قانون       شهریه ها -- قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه -- استخدام مستر هال امریکایی     -- استخدام دکتر زبان برای بلدیه -- الحاق خلجستان بقم -- قانون دو ماده مصوبه --         شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه -- قانون استخدام مستر جونس -- قانون           موقت هیئت منصفه -- قانون استخدام کشوری -- منع خروج طلا و نقره -- کنترات دکتر   ویلهلم -- کنترات سه نفر معلم -- فصل سوم عهدنامه -- امتیاز کبریت سازی آذربایجان --    قرارداد تجارتی ایران و مصر -- قانون استعمال البسه وطنی -- قانون اداره خزانه داری --          قانون تمدید هیئت منصفه -- قانون امتیاز خاک سرخ -- قانون ثبت اسناد -- قانون      استخدام قضات عدلیه -- قانون کنترات مسپو ادژیر -- قانون نسخ قانون ثبت اسناد --           قانون تجدید قانون 25 دلو 1300 -- قانون راجع باشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند -- قانون راجع به تقسیم محاکم ابتدائی -- قانون شرایط اساسی امتیاز نفت شمال --       قانون اجرای ماده 38 -- قانون اصلاح قانون اول جدی 1301 -- قانون شرایط اساسی      امتیاز نفت -- قانون استخدام دکتر ژوزف منار -- قانون اجازه تشکیل کمیسیون -- قانون    تجدید کنترات مسیو پرنی -- اعتبار تعمیر سد جاجرود -- قرضه در وجه مهاجرین گیلان --       بودجه مجلس شورای ملی (نه ماهه تخاقوی ئیل) -- تسلیم قراولخانه گذر لوطی صالح به مسجد جنب آن -- مستمری برای ورثه مرحوم بنان السلطان -- استقراض یک میلیون       دولار مساعده -- مستمری برای ورثه مرحوم میرموسی خان -- اعتبار برای مصارف         انتخابات.

-- اخلاق اجتماعی ، یا ، دانش افزا/ محمد علی طهرانی.  1302؟.  158ص

-- پیوسته فرهنگ پارسی/ صادقخان امیری ادیب الممالک؛ بدستیاری علی تقی فسا علاء        السلطان.  1302.

-- مجموعه قوانین - عهدنامه ها - کنتراتها - امتیازات - خلاصه تصویبات مالی - خلاصه تصمیمات و مطالب متفرقه مصوبه مجلس شورای ملی در چهار دوره تقنینیه از ... 1324 الی ...        1341قمری ... 1285 --- 1302 شمسی، به ضمیمه فرمان مشروطیت - قانون      اساسی و متمم آن (باستثنای قوانین موقتی مصوبه کمیسیون های پارلمانی سه دوره        تقنینیه ... ) . 1302؟.  1ج.  (شماره گذاری گوناگون)

-- تیره بختان/ ویکتور هوگو؛ ترجمه یوسف اعتصام الملک.  1303.  379ص.

-- قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره پنجم تقنینیه .1303؟.  500، 2ص.

-- مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره پنجم تقنینیه.  1303ش.  289ص.

-- قوانین موقتی مصوبه کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی در دوره های تقنینیه دوم و سوم           و چهارم. 1303؟.  397، 32ص.

-- مجموعه مصوبات مجلس شورای ملی در چهار دوره تقنینیه (اول - دوم - سوم - چهارم)،       باستثنای قوانین موقتی مصوبه کمیسیون های پارلمانی عدلیه.  1303؟.  3، 17،   710،   ۸ص.

-- اردیبهشت / اثر خامه یحیی دولت آبادی .-- تهران: شرکت حیوه، 1304. (مطبعه        مجلس).  168ص.

-- بت پرستی و مسیحیت کنونی: ترجمه عقاید الوثنیه فی الدیانه النصرانیه)/ مولف محمد طاهر          التنیر البیروتی، مترجم میرزا رضا شریعتمدار دامغانی .-- تهران؟: کتابخانه شرق، 1304          . (تهران: مطبعه مجلس).  188ص.

-- بدایع العروض در علم شعر فارسی/ تصنیف بدایع نگار مهدی خان لاهوتی، به سعی و اهتمام          علی ملهمی.  1304.  31ص.

-- حکمت سقراط/ بقلم افلاطون؛ ترجمه و نگارش محمد علیخان فروغی.  1304.  257ص.

-- خلنامه کوهی/ اثر ح. کوهی کرمانی مدیر نسیم صبا.— تهران: نسیم صبا، 1304.  34ص.

-- داستان خونین: داستانیست تاریخی و عشقی بصورت نمایشی .../ تالیف و نگارش    عبدالرحیم خلخالی .  1304.  69ص.

          عنوان دیگر: نمایش داستان خونین، یا، سرگذشت برمکیان.

-- دیوان قصاید و مقطعات  حکیم ناصر خسرو؛ بضمیمه، روشنائی نامه و سعادتنامه و رساله ای           بنثر/ تصحیح نصرالله تقوی؛ با فهرست اعلام و تعلیقات ؛ مقدمه در شرح حال و عقاید و           کتب حکیم بقلم تقی زاده؛ باهتمام و تصحیح مجتبی مینوی.—طهران: کتابخانه طهران،  1304-1307.   هفدهم، 694ص.: مصور، نمونه.

-- فقه، یا، حقوق اسلام : دوره اول مخصوص مدارس متوسطه/ تالیف و تصنیف میرعماد نقیب    زاده طباطبائی (مشایخ).  1344ق. = 1304.  155ص.: مصور.

-- قانون مجازات عمومی.  1304. 80ص.

          این قانون در تاریخ بیست و سوم دی ماه 1304 شمسی به تصویب مجلس شورای         اسلامی رسیده است.

-- کلید استقلال اقتصادی ایران/ تالیف احمد متین دفتری .  1304.  197ص.: جدول.

-- بدایع الحکمه/ من تصنیفات اللاهوتی (مهدی ابن مصطفی الحسینی التفرشی الملقب به     بدایع نگار و المتخلص بلاهوتی). 1345ق. = 1305.  93ص.

          به ضمیمه ابیاتی از مولف که به اهتمام میرزا علی ملهمی همراه کتاب منتشر شده     است.

          عربی.

-- تاریخ شاهنشاهی... رضا شاه پهلوی، یا ، علل و نتیجه نهضت عمومی ملی آبان ماه 1304   بافتخار دقایق سعادت بار نهضت/ مولف عبدالله امیرطهماسب.  1305.  6، 728ص.:       مصور، نمونه، جدول.

-- حل المسائل حسابی دوره دوم بجهه دو سال اول مدارس متوسطه موافق آخرین پرگرام        وزارت معارف/ تالیف باقر (رهنما).  1305.  160ص: جدول.

-- خونبهای ایران، یا، عشق و شکیبائی/ نگارش علی اصغر شریف . 1305. 

-- داستان شهرناز: داستان ادبی، اخلاقی و تاریخی/ اثر خامه یحیی دولت آبادی.  1305.  258  ص.: مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

-- دستور زبان فارسی دوره دوم جدید مخصوص شاگردان سال پنجم و ششم مدارس ابتدائی/   تالیف عبدالعظیم قریب .   1305.  150ص.

-- شاهنشاهنامه پهلوی/ تالیف نوبخت.  ۱۳۰۵۲ج.

-- شرکت کل نفت ایران: اساسنامه قدیم و جدید شرکت نامه- صورت امتیاز وضعیات.  1305.  63ص. 

-- فهرست کتابخانه مجلس، 1305-1344.  ؟؟۱۳.

-- قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره پنجم تقنینیه: مجموعه قوانین مصوبه دوره پنجم تقنینیه مجلس شورای ملی.  ۱۳۰۵؟.  ۸، ۴۹۹، ۲ص.

-- مثنوی حبیب و رباب/ نظام وفا.  1305.  47ص.

-- نظامنامه تلفن تحت الارضی طهران/ شرکت کل تلفن ایران.  1305.  16ص.

-- همای و همایون / نگارش علی اصغر شریف.  ۱۳۰۵ش.  ۸۳ص.

-- ایران باستان، یا، تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دولت ساسانی با دو ضمیمه و دو   نقشه و ۲۷ گراور/ تالیف حسن پیرنیا (مشیرالدوله).  ۱۳۰۶۸، ۵۶۶ص.: مصور،       جدول،           نمونه، عکس.

-- بیست و دومین راپرت رئیس کل مالیه ایران راجع بسه ماهه دی - بهمن و اسفند 1306.

- - روضه الانوار/ کمال الدین ابوالعطاء محمود بن علی بن محمود خواجوی کرمانی، مصحح         حسین مسرور.-- تهران: حسین کوهی کرمانی، ۱۳۰۶.   س، ۱۰۰ص.

-- مثنوی حبیب و رباب/ اثر نظام وفا.  1306.  48ص.

-- آثار الشیعه الامامیه.../ تالیف عبدالعزیز جواهر کلام؛ ترجمه علی جواهر الکلام.  تهران: وزارت          معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، 1307 .  221، ۹ص.

          شامل جزء چهارم از بیست جزء کتاب.

-- اصول علمی علم تربیت با منضمات آن : شامل قوانین و نظامنامه های راجعه بمعارف و         کارکنان آن/ تالیف عیسی صدیق.-- تهران: کمیسیون معارف، ۱۳۰۷. ح، ۳۹۱ص.: نمونه

-- بیست مقاله قزوینی: مقالات ادبی و تاریخی میرزا محمد خان بن عبدالوهاب قزوینی/ مقدمه و خلاصه مندرجات بزبان انگلیسی از قلم دینشاه جی جی باهای ایرانی، باهتمام     پورداود، عباس اقبال.-- بمبئی: انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی، 1307-1313.   ۲ج.:   نمونه .-- (سلسله انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی)

-- حافظ تشریح/ تالیف عبدالحسین هژیر.  ۱۳۰۷۲۳۰ص.

-- خطوط برجسته داستانهای ایران قدیم با ذکر مدارک و نتیجه سنجش و استنباطات/ تالیف     حسن پیرنیا.  ۱۳۰۷۴، د، ۱۶۷ص.: جدول.

          عنوان دیگر: داستانهای ایران قدیم: متمم ایران باستانی

-- میش و بره/ تالیف علیقلی هزارجریبی.  ۱۳۰۷۴۹ص.

-- ایران قدیم، یا، تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان/ تالیف حسن پیرنیا       (مشیرالدوله).  ۱۳۰۸۲۸۵، [ل]ص.: مصور، عکسر، 3 نقشه (تا شده، رنگی)، نمونه

-- رهنمای شوهر جوان در مرحله ازدواج/ تالیف استال، ترجمه هدایت الله          سهراب.  1308.  201ص.  1ص. تصویر.

-- فیض روح القدس (در دین مسیح)/ حسین کاشف الدوله همایونفر.  1347ق. = 1308.  105  ص.

-- کلیله و دمنه/ ترجمه و نگارش نصرالله بن محمد بن عبدالحمید منشی؛ باهتمام و تصحیح و    حواشی عبدالعظیم گرکانی.  1308.  مز، 322ص.

-- مقاله ای تاریخی و انتقادی در باب نسخه نفثه المصود تالیف نورالدین محمد منشی/ از محمد           قزوینی، باهتمام عباس اقبال.  1308.  1ج. (صفحه شمار گوناگون): مصور، نقشه (تا        شده).

          نقشه مندرج در بخش مربوط به اردوکشی نادرشاه خط سیر اردوی نادرشاه به     هندوستان و خط سیر رضاقلی میرزا را ترسیم می کند.

          فارسی – عربی

-- از پرویز تا چنگیز : استیلای عرب تا ایلغار مغول در ایران/ حسن تقی زاده.  1309.  78ص.

-- تاریخ تمدن قدیم ایران/ تالیف فوستل دوکولانژ؛ ترجمه نصرالله فلسفی.  1309.  518ص.

-- تاریخ رم/ تالیف آلبر ماله، ژول ایزاک، ترجمه میرزا غلامحسین خان زیرکزاده. -- تهران: کمیسیون معارف، مطبعه مجلس، 1309.   375ص.: مصور، نقشه، جدول.

          عنوان اصلی: Histoire romaine.

          این کتاب، جلد دوم از دوره چند جلدی تاریخ عمومی عالم از نویسنده است.

-- دختر عقاب = L'aiglonne / تالیف آرتور برند، ترجمه حاجب.  1309.  2ج.

-- دوره توپخانه/ ترجمه سلطان بهارمست.-- تهران: مدارس کل نظام، مطبعه مجلس، 1309      .  264ص.: جدول.-- (نشریات مدارس نظام).  چاپ دوم.

-- سفلیس و مختصات انتشار آن در ایران/ تالیف س. دوبشان.-- تهران: مریضخانه شوروی،        1309.   31ص.

-- شب پنجشنبه فلسفه حرمت ربا: بیانات حضرت حجه الاسلام و المسلمین آقای شریعت      سنگلجی/ روئین مبشری.  ١٣٠٩.  ٣٣ص.

-- یادداشت راجع بتریاک ایران/ بتوسط د.و.ماک کرماک، بمعانت محمد عامری، موسس   خان.  ؟131.  53ص.: جدول.

-- دستور تعلیم الف با (برای تذکار خاطر آموزگاران)/ تالیف مهدی قلی هدایت.  ]؟131[ . 149    ص.

-- امثال و حکم/ تالیف علی اکبر دهخدا.  1310.  4ج.

-- ایران قدیم، یا، تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان با 16 گراور و 3 نقشه/ تالیف حسن     پیرنیا (مشیرالدوله).-- [ویرایش 3؟].-- طهران" شرکت محدود طبع کتاب، مطبعه مجلس،        1310.  ح، 241، [ل] ص.: مصور، 3 نقشه تاشده، رنگی، نمونه، عکس.

-- جغرافیای مفصل ایران/ مسعود کیهان.  1310-1311.  3ج.: مصور، جدول، نقشه.

          ج.1. طبیعی -- ج.2. سیاسی -- ج.3. اقتصادی.

-- رساله در تشکیلات جامعه ملل و مقصودی که از آن در نظر است/ دارالانشاء جامعه ملل؛       ترجمه از نسخه منطبعه در ژنو در سال 1929.  1310.  113ص.

          عنوان به فرانسه: Le secretariat de la societe des nations.  les fints et l'organisation de la  Societe des nations

-- سیر حکمت در اروپا/ نگارش محمدعلی فروغی.  1310.

          عنوان دیگر : گفتار دکارت: گفتار در روش درست راه بردن عقل.

 

-- شناسنامه منازل آقایان نمایندگان عظام مجلس شورای ملی که در آغاز هر سه ماه از طرف   اداره مباشرت مجلس برای آگهی طبع و توزیع میشود...   1310 .  23ص.

-- طیران قلم دربارهء فلاحت ایران/ زیاد خان عادل خان.  1931م. = 1310.  47ص.

-- گاهنامه 1310ش. = 1349-1350ق. = 1931-1932م./ تالیف جلال الدین        طهرانی.  ؟؟13.  240ص.: مصور، نقشه.

          همراه با " طبقات الامم" تالیف قاضی ابوالقاسم صاعد بن احمد بن صاعد اندلسی؛        ترجمه جلال الدین طهرانی، چاپ 1309 و همراه با " شرح حال چندین نفر از علماء    ریاضی " در حواشی صفحات متن تقویم مختصر مستشرقین: ص. 116-156

-- مثنوی پیر و جوان/ نصیرالدین محمد.  1310.  44ص.

-- مرزبان نامه/ تالیف مرزبان بن رستم بن شروین؛ اصلاح سعدالدین الوراوینی؛ بتصحیح و          تحشیه محمد ابن عبدالوهاب قزوینی، نصرالله تقوی.  تهران: کتابخانه تهران، مطبعه   مجلس، 1310.  کد، 320،xi ص.

-- نظامنامه موقتی هواپیمائی اطلاعات مصوب مرداد 1310/ وزارت جنگ، ارگان حرب کل قشون.  1310.  2ج. در یک مجلد: جدول.

-- یادداشت های خسرو اول انوشیروان: ترجمه از کتاب تجارب الامم ابن مسکویه که وی از اصل          کارنامه خسرو نقل کرده است/ رحیم زاده صفوی.  1310.  26ص.

-- آئین بزرگی/ دادبه پارسی؛ ترجمه ذبیح بهروز.  1311.  50ص.

-- ایران باستان، یا، تاریخ مفتصل ایران قدیم/ تالیف حسن پیرنیا (مشیرالدوله). 1311-1313.:    مصور (بخشی رنگی)، نقشه (رنگی)، جدول، نمونه، عکس.

-- تاریخ قرون وسطی یا جنگ صد ساله/ آلبر ماله؛ ترجمه عبدالحسین هژیر.  1311. 

-- خاندان نوبختی/ تالیف عباس اقبال.  ۱۳۱۱.  یو ، ۲۹۷ص.، ۱ برگ شجره نامه.

          ص.ع. به فرانسه: Les Nawbakht

-- دیوان حکیم فرخی سیستانی/ بجمع و تصحیح علی عبدالرسولی.  1311.  ید، 8، 447ص.

-- قانون و آئین نامه گذرنامه.-- تهران: وزارت امور خارجه، چاپخانه مجلس، 1311.  15، 12، 24   ص.

          پشت جلدبه فرانسه: Passeport: loi et reglement

          فارسی - فرانسه

-- قوای سری: جاسوسی ممالک مختلفه در جنگ بین المللی و قبل از آن/ تالیف و. نیکلائی؛   ترجمه شرف الدین قهرمانی.  1311.  219ص.

-- نامه تنسر هیربندان هیربذ اردشیر پاپکان به جشنسف شاه و شاهزاده پذشخوارگر    (فدشوارگر) بنقل از نسخ خطیو مقابله با چاپ دارمستتر بضمیمه دیباچه و حواشی و          توضیحات بسعی و تحقیق مجتبی مینوی.  1311.  مب, 82ص.

          این نامه توسط ابن مقفع از پهلوی به عربی ترجمه شده و ابن اسفندیار نیز آن را از         عربی به فارسی ترجمه نموده و در کتاب تاریخ طبرستان خویش ذکر کرده است.

          صفحه عنوان به انگلیسی: Tansar's epistle to Goshnasp

          عنوان روی جلد: نامه تنسر به گشنسپ رساله ایست درباره اوضاع سیاسی و   اجتماعی و اداری و دینی ایران در دوره ساسانیان ...

-- اخبار برامکه / باهتمام و تصحیح و مقدمه تاریخی و ادبی عبدالعظیم گرکانی.  1312. رع، 97، ۳ص.

          عنوان روی جلد: تاریخ برامکه

-- اخلاق ایران باستان/ دین شاه ایرانی (سلیستر).  1312.  ۱۰۰ص.

-- اعتماد بنفس/ از سموئیل سمایلز؛ ترجمه علی دشتی.  1312.  226ص.

          کتاب از متن عربی آن " سر النحاح" بفارسی ترجمه شده است.

          طبع سوم.

-- بیان الادیان: در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی که در سال 485 هجری تالیف شده/ تالیف ابوالمعالی محمد الحسینی العلوی؛ بتصحیح عباس اقبال.  1312.  یج، 66ص.

-- تاریخ جهانگشای؛ از روی نسخه مصححه محمد قزوین منطبعه در لیدن و نسخه دیگری .../    تالیف علاءالدین عطا ملک بن بهاءالدین محمد بن محمد الجوینی؛ بسعی جلال الدین        طهرانی.  1312.  3ج: مصور، نمونه.

          عناوین دیگر: تاریخ جهانگشای جوینی، جهانگشای جوینی.

-- حدود العالم من المشرق الی المغرب در جغرافیای عمومی که بسال 372 هجری تالیف شده          و بسال 656 تحریر گشته از روی نسخه عکسی تومانسکی که بارتلد مستشرق روس    در لنین گراد بطبع رسانیده/ بتصحیح و اهتمام جلال الدین طهرانی.  1352ق. = 1312  .  149ص.

-- دیوان قصائد و غزلیات فارسی و عربی ادیب پیشاوری؛ بجمع و تحشیه و تعلیقات علی           عبدالرسولی.  1312. 24، 295، 2ص.: تصویر

          ص.ع. به فرانسه: Recueil de poesies persanes et arabes

-- سرودهای مدارس/ علینقی وزیری.  1312.

-- کلمات قصار/ لعلی بن ابی طالب امیرالمومنین (ع) = اندرزهای نغز حضرت امیرالمومنین علی          بن ابی طالب سلام الله علیه = Maximes d'Ali/ ترجمه بفارسی و فرانسه نگارش ا.ع.    سپهر (مورخ الدوله).  1312 = 1934.  12، 106ص.

          عربی - فارسی - فرانسه

-- گاهنامه 1312 = 1351-1352ق./ تالیف جلال الدین طهرانی.  ؟؟13.  160، 179ص.

          این کتاب علاوه بر مشخصات آسمانی حاوی مقاله راجع به معرفی اصفهان است و        ضمیمه آن جلد دوم کتاب تاریخ جهانگشای جوینی در تاریخ خوارزمشاهیان می باشد

-- محاسن اصفهان/ تالیف مفضل بن سعد بن الحسین المافروخی الاصفهانی؛ تصدی لتصحیحه           و طبعه و نشره جلال الدین الحسین الطهرانی.  1352ق. = 1312.  د، 142، 56ص.:         نمونه.

          بضمیمه " رساله الارشاد فی احوال الصاحب الکافی اسمعیل بن عباد"/ لابی القاسم     احمدبن محمد الحسنی الحسینی القوبائی الاصفهانی.

-- مرصادالعباد من المبداء الی المعاد/ تالیف ابوبکر عبدالله بن محمدبن شاهاور الاسدی معروف بشیخ نجم الدین رازی؛ بسعی و اهتمام حسین الحسینی النعمه اللهی ملقب بشمس    العرفاء.  1352ق. = 1312.  312ص

-- نصیحتنامه معروف به قابوس نامه ... از روی نسخه قدیمی معتبر که در تاریخ 750 هجری       نوشته شده .../ تالیف امیر عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن    زیار؛ با مقدمه و حواشی بقلم سعید نفیسی.  1312.  مو، 291، 28ص.: نمونه.

          پشت جلد به فرانسه: Le Nasihat namah.. connu sous le titre de Kabous namah

 

-- تاریخ برامکه/ مولف نامعلوم؛ با مقدمه مفصل و مبسوط بقلم عبدالعظیم قریب   گرکانی.  1313.  79، 200ص.

-- تاریخچه نادرشاه/ تالیف و. مینورسکی؛ ترجمه رشید یاسمی.  1313.  134ص.

          این کتابچه صورت نخستین یک مقاله ای است که برای درج در دایره المعارف اسلامی     نوشته شده است.

-- تاریخ قرن نوزدهم (معاصر)/ آلبر ماله فرانسوی، ترجمه حسین خان فرهودی.  1313. 

-- تاریخ قم/ تالیف حسن بن محمد بن حسن قمی؛ ترجمه حسن بن علی بن حسن بن           عبدالملک قمی؛ تصحیح و تحشیه جلال الدین طهرانی.  1313.  351ص.

          بانضمام فهرست اعلام و اماکن.

-- تبصره العوام فی معرفه مقالات الانام/ منسوب به سید مرتضی بن داعی حسنی رازی؛         بتصحیح عباس اقبال. -- طهران: امین التجار اصفهانی، مطبعه مجلس، 1313.  ی،         295ص.

-- تیسفون: نمایش فیلم/ تندرکیا.  1313.  205ص.، 1ص. تصویر

-- چنگیز خان/ هارلد لمب امریکایی؛ ترجمه رشید یاسمی.  1313.  247ص.

-- خلاصه شاهنامه فردوسی/ بانتخاب محمدعلی فروغی ( ذکاءالملک).-- طهران: وزارت معارف،           1313.  850ص.

-- دلائل السداد در قواعد فقه و اجتهاد/ از تصنیفات محمد سنگلجی.  1353ق. = 1313.

-- زندگانی مانی: خطابه ای که در تاریخ بهمن ماه 1313 در دانشکده معقول و منقول از طرف     آقای ملک الشعراء بهار ایراد گردیده است.  1313.  50ص.

-- فرماندهی خداوند جنگ سپهبد فردوسی/ احمد بهارمست.  1313.  306ص.: مصور، نقشه.

-- فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار.  1313-1318. (جلد ۱ – ۲، چاپخانه مجلس)

-- فهرست مجالس تصاویر شاهنامه فردوسی: ۴۱۶ مجلس ، رقم درویش پرورده ایران که در     طالار [تالار] دانش سرای طهران (دارالمعلمین) از روز شنبه 8 اردیبهشت ماه 1313 تا دو      هفته هر روز از ساعت 9 تا 12 و 2 تا 7 برای مردان و زنان بمعرض نمایش گذاشته شده     است.  1313.  15، 17ص.   

          فارسی - فرانسوی

          پشت جلد به فرانسه: Catalogue des peintures du Shahnameh de Ferdowsi

-- گاهنامه 1313 = 1352-1353ق/ تالیف جلال الدین طهرانی.  ؟؟13.  1ج.  صفحه شمار        گوناگون: مصور.

          شامل: رساله صور قدیمه فلکی/ تالیف جلال الدین طهرانی -- رساله هیئت جدید/ اثر    کامیل فلاماریون؛ از فرانسه بروسی ب. چارکسوف؛ از روسی بفارسی ترجمه عبدالرحیم      بن شیخ ابوطالب نجار تبریزی معروف به طالب اف -- رساله آثار قدیمه فارس: حاوی شرح    بعضی از ابنیه آن ایالت و ذکر تاریخ هر یک با نقوش آنها / جمع آوری جلال الدین طهرانی      -- جامع التواریخ رشیدی: حاوی مقدمه و قسمت تاریخ هولاکوخان از روی نسخه منطبعه          در پاریس بسال 1836 مسیحی که اتیین کاترمر آن را نشر داده است.

-- مواد مستخرجه از قانون مدنی: کتاب تابعیت؛ مصوبه بیست و هفتم بهمن ماه 1313-1314    .   14، 21ص.  10 ص تا شده در وسط کتاب.

          ص.ع. به فرانسه: Extrait du code civil

          فرانسه - فارسی

-- الهادی/ هادی بن ابوتراب نوری مازندرانی.  1313. 159ص.

-- آثار ایران/ اثر آندره گدار ... و دیگران.-- تهران: وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، اداره   کل عتیقات، مطبعه مجلس، 1314-1318.  3 جزء در یک مجلد.

          جزوه دوم جلد اول و جزوه اول جلد دوم از انتشارات اداره باستان شناسی وزارت معارف و         اوقاف و صنایع مستظرفه می باشد.

-- اخلاق محتشمی/ تالیف حسن اسفندیاری، محتشم السلطنه.  1314.  د، 156ص.

-- اندرزنامه/ امیرنظام گروسی ؛ به اهتمام نصرالله تقوی.  1314.  12ص.

          عنوان روی جلد: تحفه الوزراء.

          چاپ گراوری.

-- تفسیر القرآن/ تالیف عبدالله بن محمد رضا الحسینی المعروف بشبر؛ تصدی لتصحیحه نصرالله           تقوی.  ۱۳۱۴.  ۱۲۳۹ص.

-- چهارده افسانه از افسانه های روستائی ایران/ گردآورده کوهی کرمانی.  ۱۳۱۴.  ۸۸ص.

-- دانشمندان آذربایجان/ محمدعلی تربیت.  ۱۳۱۴.

-- دیوان قصائد و مثنویات و مقطعات پروین اعتصامی.  ۱۳۱۴. یه، ۲۲۰ص.

-- سیاحتنامه فیثاغورس در ایران با یک گراور/ ترجمه یوسف اعتصامی (اعتصام الملک سابق).--           تهران: کیسیون معارف، ۱۳۱۴. 

-- شعر العجم، یا، تاریخ شعراء و ادبیات ایران/ تالیف شبلی نعمانی؛ ترجمه محمدتقی فخرداعی         گیلانی.-- طهران: شرکت تضامنی محمد حسن علمی و شرکاء، ۱۳۱۴-۱۳۱۸.       

-- المعجم فی معاییر اشعار العجم/ تالیف شمس الدین محمد بن قیس الرازی؛ بتصحیح           محمدبن عبدالوهاب قزوینی؛ با مقابله با پنج نسخه خطی قدیمی و تصحیح ثانوی مدرس   رضوی.-- طهران: موسسه خاور، ۱۳۱۴.  کا، ۳۶۰، ۲ص.: نمونه.

-- مکانیک اتومبیل با ۱۵۷ گراور/ تالیف ناصر انشاء. -- طهران: محمود رمضانی، ۱۳۱۴.  ۴، ۳۲۴   ص.: مصور، جدول، عکس.

-- نخبه الادب مخصوص سال ششم علمی دبیرستانها مصوب شورای عالی معارف/ نگارش       محمد تدین.  ویرایش دوم.  ۱۳۱۴.  ۱۶۶ص.

-- نژاد بشر(فرهنگ حیات انسانی): ترجمه و اقتباس از کتاب نژاد و ملل دنیا/ تالیف ویشکرد؛     ترجمه یدالله همایونفر.  1314.  212ص.

-- نظری بمشرق (تاریخ سیاسی افغانستان)/ مهدی فرخ.  1314.

-- وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان/ تالیف آرتور کریستنسن؛ ترجمه و تحریر مجتبی مینوی. – تهران: کمیسیون معارف، 1314.  207ص.

-- آرزوی بشر/ تالیف حسین سمیعی.  ۱۳۱۵.  ۴۱ص.

-- اساسنامه شرکت سهامی روشنائی تبریز: مصوبه در جلسه 21 اسفند 1315 مجمع عمومی          که با شرکتنامه در ۲۵ اسفند به شماره 658 در دفتر ثبت شرکتهای داخلی در طهران به        ثبت رسیده است.  1315.  ۲۶ص.

-- الاملاء: منتخب از مشاهیر نویسندگان و ادباء/ تالیف عبدالعظیم قریب.  ۱۳۱۵. 

-- جنگهای هفتصدساله ایران و روم/ تالیف غلامحسین مقتدر.  ۱۳۱۵.  ز، ۱۸۸ص.: مصور،         نقشه ( تا شده)

-- دستور زبان فارسی باسلوب السنه مغرب زمین؛ دوره سوم/ اثر خامه عبدالعظیم       قریب.  ۱۳۱۵.  ۲۲۳ص.

-- دستور زبان فارسی دوره دوم جدید مخصوص شاگردان سال پنجم و ششم دبستانها/ تالیف   عبدالعظیم قریب.  ۱۳۱۵.  ۱۴۸ص.

-- دستور عملیات ورزشی مخصوص برای قسمتهای اداره امنیه/ ترجمه محمد کمال، نصرالله      خوشنویسان.-- تهران: آموزشگاههای امنیه، ۱۳۱۵. 

-- رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور بمولوی/ بخامه بدیع الزمان           فروزانفر.  ۱۳۱۵.  ز، ۱۹۱ص.  ۱۵ تصویر، ۱ شجره نامه  (تا شده)

-- صد پند/ از تراوشات افکار سی ساله حسین عدالت.  ۱۳۱۵.  ۲۰ص.: عکس.

-- کلید بهشت/ تصنیف القاضی محمد سعید بن الحکیم محمد مفید؛ با مقدمه و تصحیح و        بسعی و اهتمام محمد مشکوه.  تهران: کربلائی احمد شمشادی رزاز، ۱۳۱۵.      

--کلید شناسائی در عالم غیرمرئی/ ترجمه و تالیف خیل ثقفی اعلم الدوله، علیرضا بهرامی      مهذب السلطنه.  ۱۳۱۵.  ۲۰۲ص.  ۲ص. تصویر.

-- نابود شدن سپاه بیستم ارتش دهم روس در جنگ بزرگ جهانگیر/ تالیف کامنسکی؛ ترجمه    شرف الدین قهرمانی.  ۱۳۱۵.  ص. ۱۰۵-۱۶۴« صفحات قبل از ۱۰۵ نسخه موجود افتاده         است »

-- نصیحه الملوک/ ابوحامد محمد بن محمد بن احمد غزالی طوسی؛ با مقدمه و تصحیح و         حاشیه جلال همایی.  1315-1317.  د، 159ص.

-- اخلاق روحی/ نگارش عطاءالله روحی.  ۱۳۱۶.  ح، ۴۷۵ص.  ۳ص.: تصویر.

-- پندنامه/ حسنعلی خان گروسی امیر نظام، مقدمه نویس نصرالله تقوی.  ۱۳۱۶.

-- پیام من بفرهنگستان/ نگارش محمدعلی فروغی.  تهران: فرهنگستان ایران، دبیرخانه، ۱۳۱۶.        

--  تابعیت در ایران/ نگارش علاءالدوله مرعشی.  ۱۳۱۶؟.  ۸۰ص.: نمودار.

-- تاریخ هند/ تالیف ث.ف. دولافوز؛ ترجمه از انگلیسی بقلم محمدتقی فخرداعی گیلانی.--       تهران: کمیسیون معارف، ۱۳۱۶.  ز، ۳۵۸ص.: مصور، ۲۱ گراور.

-- ترجمه کتاب اشارات: قسمت طبیعیات و الهیات/ تصنیف شیخ الرئیس ابوعلی سینا، با مقدمه         و تصحیح حسن مشکان طبسی.  ۱۳۱۶.  ک، ۲۰۰ص.

-- التفهیم لاوائل صناعه التنجیم/ ابوریحان محمد بن احمد بیرونی؛ با تصحیح و مقدمه جلال       همائی.  1316-1318.  قص، 677ص.

-- تمدن اسلام و عرب/ تایف گوستاو لوبون؛ ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی.  ویرایش ۲ با    تجدیدنظر ثانوی از طرف مترجم.-- طهران: محمدحسن علمی، ۱۳۱۶.  (مطبعه         مجلس).  ع، ۸۴۹ص.: مصور، نقشه (با ۳۶۳ گراور و ۳ نقشه)

-- علم حسابداری و فن دفترداری/ تالیف شمس الدین سبکبار.  ۱۳۱۶. 

-- فن سماع طبیعی از کتاب شفا/ از تصنیفات ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا؛ ترجمه        بفارسی نگارش محمدعلی فروغی.  ۱۳۱۶.  ۶۸۴ص. 

-- فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار/ ابن یوسف شیرازی.  1316-1318.

-- کلیله و دمنه/ ترجمه و نگارش نصرالله بن محمد بن عبدالحمید منشی؛ باهتمام و تصحیح و    حواشی عبدالعظیم قریب.-- ویرایش ۳.  ۱۳۱۶.  نا، ۳۵۸ص.

-- گاهنامه ۱۳۱۶ = ۱۳۵۶-۱۳۵۷ق./ تالیف جلال الدین طهرانی.-- کتابخانه         خاور،؟؟۱۳. 

-- گلچین جهانبانی: مجموعه ایست حاوی هشتهزار و دویست و هشتاد  چهار بیت منتخب از   هفتصد و بیست و دو شاعر و گوینده از متقدمین و معاصرین در شصت موضوع مختلف          باضافه ملحقات/ گردآورنده حسین جهانبانی.  1316.  ص، 611ص.

-- لغت های نو که تا کنون بتصویب فرهنگستان ایران رسیده است.  ۱۳۱۶.  ۶۴ص.  (بانضمام    اساسنامه فرهنگستان ایران، مصوب خرداد ماه ۱۳۱۴)

-- نهج البلاغه چیست/ تالیف ابن یوسف شیرازی.  ۱۳۵۷ق. = ۱۳۱۶.  د، ۴۳ص.

-- وندهای پارسی/ گرداورده محمد علی لوائی.  ۱۳۱۶.  (دیباچه کتاب: توانائی زبان پارسی)

-- گاه شماری در ایران قدیم/ حسن تقی زاده.  1316.  ۱۲، 389ص.

-- افکار الامم/ نگارش مهدیقلی هدایت.  1317.  242ص.

-- تاریخ ترکیه/ تالیف لاموش؛ ترجمه سعید نفیسی؛ با مقدمه رنه پینون.-- تهران: کمیسیون      معارف، ۱۳۱۷.  (مطبعه مجلس).  د، ۴۷۵ص.

-- تحفه الملوک در آداب : از روی نسخه خطی موزه بریطانی لندن.  1317.  ک، 113ص.

-- دره التاج لغره الدباج/ تصنیف قطب الدین محمود بن ضیاءالدین مسعود الشیرازی؛ به کوشش و تصحیح محمد مشکوه؛ حسن مشکان طبسی. 1317-1324.  ۸ج. در ۲ مجلد.

-- راهنمای قم با 64 گراور و یک نقشه.  قم: آستانه قم، 1317.  ر، 171ص.

-- سخنان شیوا/ تالیف عبدالعظیم قریب.  ۱۳۱۷.  ۲۴۰ص.

-- غزالی نامه/ جلال همائی.  440ص

-- نقشه های جنگ بین المللی، ۱۹۱۸-۱۹۱۴/ گردآورنده محمد نخجوان.  ۱۳۱۷.  ۱ج. ( بدون     شماره گذاری): تمام نقشه (تا شده)

-- هنجار گفتار (در فن معانی و بیان و بدیع فارسی)/ نصرالله تقوی.  ۱۳۱۷.  ج، ۳۴۶ص.

-- پند صالح: نامه آقای علیشاه گنابادی خطاب بفقراء سلسله نعمت اللهی.  1318.  106، ۶    ص.

-- سیر حکمت در اروظا/ محمدعلی فروغی.  1318. 

-- غزالی نامه: شرح حال و آثار و عقاید و افکار فلسفی امام ابوحامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد غزالی طوسی.../ تصنیف و تالیف جلال همائی.-- طهران: کتابخانه طهران،        1318 ( چاپخانه مجلس).  ۱۳، ۴۴۴ص.

-- کلمات محمد (ص)/ گردآورنده و گزارنده محمدجواد مشکور.  1318.  56ص.

-- تازیانه سلوک/ مکتوب احمد غزالی به عین القضاه همدانی؛ به تصحیح نصرالله تقوی.  ۱۳۱۹.  چ، ۳۰ص.

-- جغرافی سال دوم دبیرستانها/ تالیف مسعود کیهان... و دیگران برای وزارت      فرهنگ.  ۱۳۱۹.  ۴۳۲ص.: مصور، نقشه، جدول.

-- جنگ ترکیه و یونان، یا، جنگ استقلال ترکیه، ۱۹۱۹-۱۹۲۲/ محمد نخجوان.  ۱۳۱۹.  ۱۳۷ص.،   3ص. تصویر، نقشه (رنگی)

-- الذریعه الی تصانیف الشیعه/ تالیف محمدمحسن الشهیر بالشیخ آغابزرگ الطهرانی.  1360   ق. = 1319-

          جلدهای ۴، ۵، ۷، ۸، ۹ (جزء ۱) و ۱۰ چاپ مطبعه مجلس

-- زمین شناسی سال اول دبیرستانها/ تالیف یدالله سحابی، امین میرهادی برای وزارت فرهنگ.  ۱۳۱۹.  ۲۲۴ص.: مصور، نقشه

-- فرهنگ تازی بپارسی؛ جلد اول: از الف تا ر/ بدیع فروزانفر.-- تهران: وزارت فرهنگ، دبیرخانه    فرهنگستان، ۱۳۱۹.  (جلدهای دیگر کتاب حاضر منتشر نشده است)

-- گیاه شناسی؛ سال سوم دبیرستانها.  ۱۳۱۹.  ۲۲۱ص.: مصور.

-- لغت فرس/ تالیف ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی؛ با ملحقاتی چند بتصحیح و اهتمام    عباس اقبال.  ۱۳۱۹ش.  ۵۷۱ص.

-- تحفه الامثال: فرانسه بفارسی/ ترجمه فخرالدین طباطبائی.   ] ؟132[ .  11ص.

-- تاریخ طبرستان/ بهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار کاتب؛ بتصحیح عباس اقبال؛ باهتمام محمد رمضانی.  1320.  ۲ج.

-- تاریخ عرب و اسلام؛ بیان ارتقاء و انحطاط دولت اسلام و شرحی راجع بترقی اقتصادی و         اجتماعی و علمی مسلمانان از دوره های اولیه تا سقوط بغداد و اخراج عرب از         اسپانیا/  تالیف امیر علی؛ ترجمه از انگلیسی بقلم محمدتقی فخرداعی گیلانی.-- تهران: کمیسیون معارف، ۱۳۲۰.   چهاردهم، غ، ۵۷۹ص.: مصور،   نقشه، نمودار.

-- حافظ نامه/ تالیف س. عبدالرحیم خلخالی.  ۱۳۲۰.  ۱۲، ۱۱۰ص.: نمونه.

-- دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی/ باهتمام محمد قزوینی، قاسم غنی؛ به خط          حسن زرین خط.  ۱۳۲۰.  قلب، ۴۰۱ص.

-- سیاست نامه (برای دبیرستانها)/ تالیف خواجه نظام الملک ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی؛ بتصحیح عباس اقبال.  1320.  یو، 299ص.

-- صنایع و تمدن مردم فلات ایران پیش از تاریخ/ نگارش عیسی بهنام.  1320.  143ص.

-- فارسی برای سال دوم دبیرستان.  ۱۳۲۰.  ۲۵۵ص.

-- مجموعه قوانین موضوعه دوره هفتم قانون گزاری ۱۴ مهرماه ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹     .  ۱۳۲۰. ۱ج.  (شماره گذاری گوناگون)

-- مجموعه قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره دوازدهم قانونگذاری ۹ آبانماه ۱۳۱۸ - ۹ آبانماه  1320.  پنجم، ۵۸۳، ۸ص.

-- منتخب اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید/ انتخاب احمد بهمنیار.  1320.  س، 100ص.

-- سخنرانیها راشد در رادیو از بهمن ۱۳۲۰-۱۳۳۷.  ۱۳۲۱-۱۳۳۸.  ۱۶ج. (ج. ۱-۲، ۵ : چاپخانه      مجلس)

-- افکار الامم/ نگارش مهدیقلیخان هدایت (مخبرالسلطنه).  ۱۳۲۲.  ۲ج. در یک مجلد. (۲۴۲ص.)

-- بلای تریاک/ ابراهیم چهررازی.  1322.  15ص.

-- امثال انگلیسی بفارسی/ تالیف عباس محتشم نوری.  ۱۳۲۳.  ۱۰۰ص.

-- تراخم و طرز جلوگیری و مبارزه با آن.  1323.  ۲۱ص.

-- کلمات علیه غرا/ مکتبی شیرازی؛ به اهتمام ح. کوهی کرمانی.  ۱۳۲۳.  ح، ۸۸ص.: مصور.-- (بیست و نهمین رشته از انتشارات روزنامه نسیم صبا)

-- لهستان: اطلاعاتی درباره گذشته و حال لهستان/ انجمن لهستانی مطالعات ایرانی.  1323.           ط، 162ص.

-- مجموعه قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره سیزدهم قانونگزاری اول آذرماه ۱۳۲۰ - ۳۰      آبان ماه ۱۳۲۲.  ۱۳۲۳.  ۱۲، ۳۷۰، ۱۴ص.

-- آئین جعفری/ تالیف هادی نوری.  ۱۳۲۴.  ۴، ۲۹۴ص.

-- تاریخ بیداری ایرانیان، یا، تاریخ مشروح و حقیقی مشروطیت ایران/ ناظم الاسلام کرمانی.      1324. 

-- زن از نظر حقوق ساسانی/ تالیف ابوالفضل حاذقی.  1324.  179ص.

-- شرح حال نابغه شهیر ایران ابوریحان محمد بن احمد خوارزمی بیرونی/ تالیف علی اکبر         دهخدا.-- تهران: وزارت فرهنگ، اداره کل نگارش، 1324.  (چاپخانه مجلس).  81ص.

-- مبارک منتخب/ محمد خان کرمانی؛ بخ خط سید مرتضی برغانی.  1324.  ز، 236ص.

-- شاهنامه نوبخت از پایان پادشاهی ساسانیان تا آغاز دوره شاهنشاهی پهلوی/ حبیب الله           نوبخت.  1325.  4ج. در یک مجلد.

-- غزلیات شوریده شیرازی (فصیح الملک)/  شوریده شیرازی، باهتمام و خط حسن احسان           فصیحی.  1325.  117ص.: عکس.

-- لغت نامه دهخدا.  تهران: سازمان لغت نامه، 1325-       (حرف آ – تدجیج ، چاپخانه مجلس)

-- مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه/ عزالدین محمود بن علی کاشانی؛ با تصحیح و مقدمه و          تعلیقات جلال الدین همائی.  1325.  454ص.

-- تسخیر تمدن فرنگی/ فخرالدین شادمان.  1326.  120ص.

-- مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره هفتم قانونگذاری 25 دیماه 1309 - 25 دی ماه 1311 .  1326.  1ج. (شماره گذاری گوناگون)

-- مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره چهاردهم قانونگذاری 21 اسفندماه 1322 - 21         اسفندماه 1324.  1326.  1ج. (شماره گذاری گوناگون)

-- زیبا/ محمد حجازی.  1327.  537ص.

-- متن نطق مهندس سید احمد رضوی نماینده کرمان در مجلس شورای ملی.-- تهران: انتشارات مجله یغما، ١٣٢٧. (تهران: مطبعه مجلس).  ١٢٣ص.

-- خاطرات من/ محمدعلی مظفری.  1328.  88، 39ص.: عکس.

-- شاهنامه ثعالبی در شرح احوال سلاطین ایران/ بقلم ابومنصور عبدالملک بن محمد بن          اسمعیل الثعالبی، ترجمه محمود هدایت. 1369ق. = 1328.

-- قاعده استعمال بعضی از کلمات/ حسین سمیعی « ادیب السلطنه».  1328.  16ص.

-- مجلس موسسان: دفتر اطلاعات/ اداره مطبوعات و اطلاعات مجلس موسسان.  1328.  9     برگ (34ص.): جدول.

-- مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس/ عباس اقبال آشتیانی.  1328.  ب،     150، 14ص.: 1 نقشه تاشده.

-- تاریکی و روشنائی/ فخرالدین شادمان.  1329.  و، 393ص.

-- دموکراسی و آزادی در هند/ مولف و گردآورنده سیف آزاد.  1329.

-- مباحث صرفی و نحوی/ محتبی مینوی.  1329.  ۳۰ص.

-- مجازات اعدام/ شمس الدین امیر علایی.  1329؟.

-- مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره نهم تقنینیه 24 فروردین ماه 1312 - 24 فروردین ماه          1314.  1329.  1ج. (شماره گذاری گوناگون)

-- ایاصوفیا/ علی اصغر حکمت.  1330.  12ص.

-- تحفه مخبری، یا، کار بیکاری/ اثر مخبرالسلطنه مهدیقلی هدایت.  1330-1333.  500، سی و          شش، ن ص.

-- راهنمای شهر تهران/ دایره جغرافیائی ستاد ارتش.  1330.  هـ، 138ص.

-- سفرنامه تشرف بمکه معظمه/ مهدیقلی هدایت.  1330.  ز، 190ص.

-- برگی از تاریخ معاصر ایران، یا، غوغای جمهوری/ تصنیف حسین کوهی کرمانی.  1331.  هفتم، 160ص.: تصویر.

          کتاب شامل مجموعه اشعاری است که در رزونامه نسیم صبا در سال 1303 به چاپ       رسیده است.

-- بحثی در تصوف/ قاسم غنی.  1331.  یو، 82، 3ص.

-- تحفه الافلاک/ تالیف مهدیقلی هدایت.  1331.  ز، 506، لز ص.: مصور

-- حقوق مدنی ایران/ علی شایگان.  1331.

-- لوله کشی آب شیراز/ بنیاد ایران.  1331.  47ص.

-- مصنفات / افضل الدین محمد مرقی کاشانی، به تصحیح و اهتمام مجتبی مینوی، یحیی        مهدوی.-- طهران: دانشگاه تهران، 1331.  (چاپخانه مجلس)

-- المضاف الی بدایع الازمان فی وقایع کرمان: شامل حوادث سنوات 602-612/ تالیف حمیدالدین         احمدبن حامد کرمانی ملقب به افضل کرمانی، از روی نسخه منحصر بفرد کتابخانه           واتیکان به تصحیح و اهتمام عباس اقبال.  1331.  ه، 60ص.

-- هدیه اسمعیل، یا، قیام سادات علوی برای بدست آوردن خلافت/ نگارش و تالیف علی اکبر    تشید.-- تهران: بنگاه مجله تاریخی اسلام، ١٣٣١.  (تهران: چاپخانه مجلس). ح، 256       ص.: مصور، عکس. 

-- تاریخ انقلاب نفت ایران/ تالیف ذبیح الله قدیمی.  1332.  261ص.: مصور، جدول.

-- درمان روماتیسم – نقرس – سیاتیک (عرق النسا)/ ابن سینا؛ تطبیق و تحقیق عبدالله           احمدیه.  1332.  109ص.

-- ذوالقرنین نامی همان کوروش بزرگ شاهنشاه با افتخار ایرانست/ بخامه ابوالکلام آزاد وزیر     فرهنگ هندوستان.  تهران: سیف آزاد مدیر نامه ایران باستان، 1332.  ۸۳، ج ص.

          شماره ویژه ایران باستان ذوالقرنین یا کوروش بزرگ.

-- گشایش آرامگاه سعدی: شیراز، اردیبهشت 1331.  طهران، 1332.  34ص.  (انجمن آثار ملی           ایران، نشریه شماره ۲)

-- دیوان امیر جاهد.  1954 = 1333.  8، 107ص.

-- دیوان قصائد و مثنویات و تمثیلات و مقطعات خانم پروین اعتصامی.  1333.  کب، 342ص.

-- متن کامل نطق آقای محمد درخشش در مخالفت با قرارداد نفت امینی - پیچ که در مجلس     شورای ملی ایراد شده است.  1333.  120ص.

-- مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره شانزدهم قانونگذاری 29 بهمن ماه 1328 - 29 بهمن ماه 1330.  1333.  11، 208، 23ص.

-- بحثی در سیاست/ از قاسم غنی.  1334.  37ص.

-- تفصیل آیات القرآن الحکیم/ ژول لابوم، باهتمام کیکاوس ملک منصور.  1334.  16ص.، 714     برگ.

-- مجموعه قوانین موضوعه و مسایل مصوبه دوره ششم تقنینیه: 22 امرداد ماه 1305 - 22        امرداد ماه 1307.  1334.  1ج. (شماره گذاری گوناگون)

-- دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شیعه/ تالیف اسدالله مامقانی.  1335.  101ص.

-- نخبه البیان در وجوه تشبیه، استعارات و محسنات بدیعیه/ اثر خامه محمد مهدی ابن ابی ذر   نراقی، باهتمام حسن نراقی.  1335.  ل، 27ص.: مصور، نمونه، عکس

-- شوپن، یا، شاعر/ گی دو پورتالس؛ ترجمه تقی تفضلی.  1336.  257ص.

-- مرزهای ایران و شوروی/ امان الله جهانبانی.  1336.  ح، 161ص.: مصور، نقشه (بخشی       رنگی)

-- مجموعه قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره دهم قانونگذاری 22 خرداد 1314 تا 22 خرداد          1316.  1337.  1ج. (شماره گذاری گوناگون)

-- مجموعه قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره یازدهم قانونگذاری 27 شهریور ماه 1316 تا 27           شهریور ماه 1318.  1337.  1ج. (شماره گذاری گوناگون)

                                               

                                                            بدون تاریخ نشر

-- نظامنامه جمعیت اجتماعیون.  56ص.

-- سرگذشت پلیس/ تالیف کریشکو؛ ترجمه مسرت الدوله ثقفی.  159ص.

-- مدارج القراءه مبداء و هو اسلوب مستحدث لتسهیل تعلیم القرائه (برای سال اول دبیرستان های ذکور و اناث)/ وضعه جرجس همام.  64ص.: مصور

-- Liste de M.M. les members du corps diplomatique a Teheran.  Tehran: Imp. Madjleese, 1933.  II, 19p.

 [1] .  این فهرست بر اساس تاریخ چاپ کتاب ها و جزوه ها تنظیم شده است.

   + کتابخانه ایرانشناسی مجلس ; ۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٢/۳٠
    پيام هاي ديگران ()