فهرست مقالات ایتالیایی، ترکی استانبولی و فرانسه زبان درباره ابن سینا

 

ایتالیائی:

 

78. Furlani, G.  Avicenna, Barhebreo Cartesio.  Rivista degli studi orientalia, 14 (1934), pp. 21-30.

 

79. Furlani, G.  La versione siriaca del " Kitab al-isarat wat-tanbihat" di Avicenna.  Rivista degli studi orientalia, 21 (1946), pp. 89-101.

 

80. Gabrieli, F.  Estetica e poesia araba nell'interpretazione della Poetica Aristotelica presso Avicenna e Averroe.  Rivista degli studi orientalia, 12 (1929-1930), pp. 291-331.

 

81. Nallino, C.A.  Filosofia "orientale" od "illuminative" d'avicenna?. Rivista degli studi orientalia, 10 (1923-1925), pp. 433-467.

 

ترکی استانبولی:

 

82. Cunbur, Mujgan.  Haberler: Uluslararasi Ibn Sina Sempozyumu (17-20 Augustos 1983).  Belleten  (Turk Tarih Kurumu), v. 47 (1983), no. 187, pp. 889-892.

 

83. Kahya, Esin.  Ibn Sina'da Kimya.  Belleten (Turk Tarih Kurumu), v. 71 (2007), no. 260, pp. 19-52.

 

84. Kahya, Esin.  Ibn Sina'nin Mineroloji calismalar.  Belleten (Turk Tarih Kurumu), v. 69 (2005), no. 256, pp. 801-824.

 

85. Pines, S.  Ibni Sina va "Risaletu'l Fusus fi'l-Hikme" nin yazari (cev. Kifayet Ozaydin).  Ilahiyat Fakultesi Dergisi.  V. 19 (1973), pp. 193-196.

 

86. Unver, Suheyl A.  Ibni Sina'nin Yasadigi Senelere Ait Resimli Bir Eser.  Belleten (Turk Tarih Kurumu), v. 25 (1961), no. 97, pp. 17-20.

 

87. Unver, Suheyl.  Islam Tababetinde Turk hekimlerinin mevkii ve Ibni Sina'nin Turklugu.  Belleten (Turk Tarih Kurumu), v. 1 (1937), no. 1, pp. 271-278.

 

فرانسه:

 

 

88. Anawati, G.C. La Hikma 'arudiyya d'Ibn Sina.  22. Cong. Or., 1951, II (1957), pp. 171-176.

 

89. Badawi, 'Abd al-Rahman.  Historie de la philosophie en Islam: "Avicenna (Ibn Sina)" (Paris: Librairie Philosophique J. Varin, 1972).  t. 2, p. 595-596.

 

90. Bakos, J. An introduction d'Avicenne a sa "Psychologie."  Extrait de l'ouvrage as-sifa'.  Archiv Orientalni, 17i (1949), pp. 27-30.

 

91. Cerulli, E. Avicenna et Laurent de Medicis a propos d'un passage de l' "Altercazione".  Studia Islamica II (1959), pp. 5-27.

 

92. Chauvin, V.  Avicenne.  Museon,4 (1903), pp. 77-90.

 

93. Corbin, Henry.  L' Iran et la philosophie.  " Le motif du voyage spiritual chez Avicenne et chez 'Attar" (Paris: Fayard, 1990), pp. 154-167.

 

94. Corbin, Henry.  Philosophie iranienne et philosophie compare.  " La tradition avicennienne iranienne compare a l'averroisme" (Teheran: Academie Iranienne de philosophie, 1977), pp. 123-131.

 

95. De Smet, Daniel.  La doctrine avicennienne des deux faces de l'ame et ses racines ismaeliennes.  Studia Islamica, 93/2001 (2002), pp. 77-89.

 

96. Dillon, E. De.  Trois traites d'Avicenne sur l'ame.  Compte rendu de l'article de Mehren.  Museon, 1882, pp. 303-307.

 

97. Gardet, L.  Reflexions sur un theme avicennien.  Melanges H. Masse, 1963, pp. 151-159.

 

98. Goichon, A.M. La demonstration de l'existence dans la logique d'avicenne.  Melanges H. Masse, 1963, pp. 166-184

 

99. Goichon, A.M.  L'exegese coranique d'Avicenne jugee par Averroes.  I. Congreso de estudios arabes e islamicos, Cordoba, 1962.  Actas, 1964, pp. 89-99.

 

100. Goichon, A.M.  Le pretendu esoterisme d'Avicenne dans le recit de Hayy Ibn Yaqzan.  24 Int. Cong. Or., 1957, pp. 299-301.

 

101. Goichon, A. M. Reponse aux "Recentes etudes avicenniennes" de M. Georges Vajda.  Journal asiatique, 240 (1952), pp. 497-511.

 

102. Janssens, H.F. Un sens peu commun d'ijma' chez Avicenne.  Bulletin of School of Oriental and African Studies, 14 (1952), pp. 378-380.

 

103. Mehren, A.F. V.  Vue d'Avicenne sur l'Astrologie et sur le rapport de la responsabilite humaine avec le Destin. Le Museon, 1884, pp. 382-403.

تلخیص رساله فی ابطال احکام النجوم به فرانسه.

 

104. Mesbahi, Mohamed.  Ibn Rushd critique d'Ibn Sina ou le retour a Aristote.  Averroes and the Aristotelian tradition: sources, constitution and reception of the philosophy of Ibn Rushd (1126-1198).  Proceedings of the Fourth Symposium Averroicum (Cologne, 1996).  ed. G. Endress and J.A. Aertsen, with the assistance of K. Braun.  Leiden: Brill, 1999 (Islamic Philosophy, Theology and Science: Texts and Studies; XXXI), pp. 73-80.

 

105. Michot, J.R. La pendemie avicennienne au VIe/XIIe siecle.  Presentation, edition princes et traduction de l'introduction du Livre de l'advenue du monde (Kitab huduth al-'alam) d'Ibn Ghaylan al-Balkhi.  Arabica,40 iii (1993), pp. 287-344 [Text in Arabic script & translation].

 

106. Michot, J.R. La reponse d'Avicenne a Bahmanyar et al-Kirmani.  Presentation, traduction critique et lexique arabe-francais de la Mubahatha III.  Le Museon, 110 i-ii (1997), pp. 143-221.

 

107. Pines, S.  Ibn Sina et l'auteur de la Risalat al-fusus fi'l hikma.  Revue des etudes Islamiques (1951), pp. 121-124.

 

108. Sabri, T.  Avicenne philosophe et mystique dans le miroir de trios recits: Hayy b. Yaqzan, l'Oiseau, Salaman et Absal.  Arabica, 27 (1980), pp. 257-274.

 

109. Sanagustin, F.  La chirurgie dans le Canon de la medicine (Al-Qanun fi-i-tibb) d'Avicenne (Ibn Sina).  Arabica, 33 (1986), pp. 84-122.

 

110. Sebti, Meryem.  La signification de la definition avicennienne de l'ame comme " Perfection premiere d'un corps naturel organique" dans le livre I du Traite de l'ame du Sifa.  Bulletin d'Etudes Orientales, 51/1999 (2000), pp. 299-312; 324-325

 

111. Siassi, Ali Akbar.  Notions de psychologie moderne chez Avicenne.  Acta psychologica, v. 19, pp. 1-2.

 

112. Vajda, G. Recentes etudes avicenniennes.  Journal asiatique, 240 (1952), pp. 219-230.

 

113. Vajda, G.  Un commentaire inconnu (?) sur le Kitab al-Isarat wal-tanbihat d'Ibn Sina.  Journal asiqtique, 258 (1970), pp. 43-45.

 

114. Van Riet, S.  Recherches concernant la traduction arabolatine du Kitab al-nafs d'Ibn Sina.  La notion d'idjma-voluntas.  Atti 3. Cong. Studi arabi e islamici, Ravello , 1966 (Pub., 1967), pp. 641-648.

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید