معرفی چند مجموعه ایرانشناسی از انتشارات هاراسویتس موجود در کتابخانه شماره 2

 

تهیه: هما افراسیابی

Otto Harrassowitz  ناشر بزرگ کتابهای شرقشناسی در آلمان ، سه سلسله کتاب در قلمرو ایرانشناسی منتشر می کند. آثارمعرفی شده  از این سلسله انتشارات در کتابخانه موجود است: 

 

          الف. Documenta Iranica et Islamica  مجموعه ای است خاص مدارک و اسناد به نظارت خانم مونیکا گرونکه M. Gronke   در حال حاضر یک کتاب از این سلسله در کتابخانه موجود است.

 

n     یک شهر ایرانی در جریان تحول An Iranian Town in Transition  تالیف کریستف ورنر Ch. Werner  کتاب دربارهء تاریخ اجتماعی و اقتصادی شهر تبریز میان سالهای 1747 تا 1848 میلادی است در 419 صفحه.

 

ب. Gottinger Orientforchungen, Iranica  پایه گذار این سلسله والتر هینتس W. Hintz بود که از اشهر بزرگان ایرانشناسی آلمان به شمار می رفت .  کتابهای زیر در این رشته نشر یافته است.

 

 

n     Wege in Altpersischen تالیف والتر هینتس، سال نشر 1973

 

n     Die Kopenhagener Handschrift (cod. 27) از یورگن همپل J. Hampel  نشر سال 1974.

 

n     Altiranisches Sprachgut des Nebenuberlieferungen از والتر هینتس، نشر سال 1975.

 

n     Die religionem Verhaltnisse des Dareioszeit Die religionem Verhaltnisse des Dareioszeit  ترجمه کتیبه های آرامی تخت جمشید از هید ماری کوخ H. Koch  ، نشر سال 1977.

 

ج. Iranica  که زیرنظر ماریا ماتسوخ M. Macuch  نشر می شود.  کتابهای ذیل تا کنون به چاپ رسیده است.

 

1. Rechtskasuistik und Gerichtsprakix zu Beginn des 7. Jahrhunderts in Iran.  نوشته ماریا ماتسوخ، نشر سال 1993

 

 

Iran and Turfan 2. به عنوان جشن نامهء شصت سالگی W. Sundermann  نشر سال 1995.  گردآوری مقالات توسط  P. Zienne, Ch. Reck بوده است.

 

3. Die Medizin des Zadsparam (پزشکی زادسپرم) از Peter Sohn ، نشر سال 1996.

 

4. از فخرالزمان شیرازی محمودیان کتاب مفصلی در 981 صفحه به نام Literarische Verwendung persischer Termini und Redewendungen im Werke Sadeq Hedayat  نشر سال 1999.

5. Zur Sozialterminologie der iranischen Manichaer در 454 صفحه تالیف Iis Colditz

 

6. مجموعه مقالات گردآوری Ludwig Paul در 283 صفحه حاوی این مضامین:

 

n     ترکیب پیشینه متون فارسی میانه تورفان D. Durkin-Meisteremst

 

n     تفسیر ازکیل: چهار کاتب یا چهار مولف T.E. Gindin

 

n     زبان فارسی وسیله گسترش اسلام J. Gippert

 

n     تکوین قدیمی ترین شعر فارسی E.M. Jeremias

 

n     پازند و برگردان پهلوی درباره فقه اللغه و تاریخ قدیم ادبیات زردشتی

 

n     جمله ها و رابطه ها در فارسی میانه و فارسی آغازین Josephson

 

n     از پهلوی به فارسی دیاکرونی یا دیاتوپیG. Lazard

     حلقه مفقوده D.N. Mackenzie

     فارسی در متون قرن هشتم تا دهم سریانی شرقی M. Maggi

     قواعد سریانی فارسی در شعر بر اساس یک دعای مسیحی P. Orsatti

     قدیمی ترین یهود - فارسی  در نگاهی تاریخی (حرف اضافه) L. Paul

     قدیمی ترین متن های یهود - فارسی S. Shaked

     یهود - فارسی ترجمه شده از یک فرهنگواره فارسی کهنD. Shapira

     یک متن عقیدتی مانوی در فارسی جدید W. Sundermann

     بازمانده زبان پهلوی از چال ترخان عشق آباد D. Weber

  

7. Studien zur Pahlavi-ubersetzung des Avesta اثر Alberto Cantera  نشر سال 2004 در 379 صفحه

 

8.Languages of Iran: past and present  با ویرایشگری Dieter Weber چاپ 2005 در 307 صفحه

 

9. God and Sheikh Adi are perfect: sacred poems and religious narratives from the Yezidi Tradition  اثر Philip G. Kreyenbroek  و Khalil Jindy Rashow چاپ 2005 در 435 صفحه

 

/ 0 نظر / 49 بازدید