فهرست کتابهای چاپی قدیمی در ایران موجود در کتابخانه شماره 2(کتابهای چاپ سربی)

تهیه : هما افراسیابی

 

-  عین الحیوه/ از تالیفات مجلسی .--  طهران: میرزا زین العابدین، 1240ق. = 1203ش.  268 برگ.

 

- ماثر سلطانیه: تاریخ جنگهای ایران و روس/ عبدالرزاق بن نجفقلی مفتون دنبلی، به اهتمام محمد باقر تبریزی .--  تبریز: محمد باقر تبریزی، 1241ق. = 1204.  1ج (بدون صفحه شمار).

 

-- قرآن .-- طهران: بسعی و اهتمام میرزا زین العابدین ، چاپ معتمدی، ۱۲۴۲ق. ۲۳۶ برگ.

 

- اشارات الاصول/ لمحمد ابراهیم بن محمد حسن کلباسی خراسانی.- طهران: اسفندیار خان، زین العابدین تبریزی، چاپ معتمدی، 1245ق. = 1208ش.  562ص.

 

- رساله صومیه/ از تصانیف ملا محمد حسین.-- همدان، ۱۲۴۹ق.

 

- حق الیقین / مجلسی .-- طهران: زین العابدین تبریزی، 1259ق.  266برگ.

 

- طوفان البکاء/ ابوابراهیم بن محمدباقر هروی قزوینی اصفهانی .-- طهران: عبدالکریم، چاپ معتمدی، 1260ق. = 1222ش.  220 برگ.

شامل بعضی مجالسات بیدل و مقبل و دوازده بند محتشم در آخر کتاب.

 

- جلاء العیون/ ملا محمدباقر بن محمدتقی مجلسی.-- طهران: چاپ معتمدی، 1262ق. = 1224.  209 برگ.

 

 - کلمه طیبه/ از تالیفات میرزا حسین النوری الطبرسی .-- تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1301ق.  550ص.

 

- تاریخ سنت هلن از تواریخ متعلقه بناپلئون اول امپراطور معروف و مشهور فرانسه/ از مولفات دلاسکار، ترجمه علیخان بن محمد طاهر میرزا.-- طهران: دارالطباعه دولتی، 1318ق. = 1279.

 

ترجمه رساله بث الشکوی/ ابوالنصر محمد بن عبدالجبار العتبی ، ترجمه علی ابن موسی .-- تبریز: مطبعه معارف، 1318ق. = 1279.

 

- سفرنامه مبارکه شاهنشاهی ‌‌[ سفرنامه اول مظفرالدین شاه به اروپا] / به تصحیح علیمحمد مجیرالدوله.-- تهران : به سعی و اهتمام ابراهیم خان عکاس باشی، اودئیل 1319.  255ص.: مصور، نقشه تاخورده.

 

- وسایل مظفری/ علی الیزدی .-- طهران: مطبعه شاهنشاهی، 1320ق.  480ص.

 

- دویمین سفرنامه مبارکه همایونی [ سفرنامه دوم مظفرالدین شاه به اروپا] .-- طهران: مطبعه شاهنشاهی، 1320ق. = 1281ش.  156ص.: عکس.

 

- دستورالعمل اداره تفتیش بجهه مامورین وزارت جلیله امورخارجه و وزارت گمرک و پست که در سرحدات شمالی ممالک محروسه دولت علیه ایران بامر تفتیش تذکره متصدی هستند.-- طهران: دارالطباعه فاروس، ۱۳۲۱ق.  ۱۹ص.

 

- دستورالعمل اداره کل تذکره دولت علیه بجهت مامورین اداره تذکره که در داخله متصدی امر تذکره هستند [و]دستورالعمل اداره کل تذکره دولت علیه ایران برای ورقه اقامت اتباع دولت علیه ایران که در ممالک خارجه توقف دارند.-- طهران؟: دارالطباعه فاروس؟ 1322ق.  5 & 3ص.

 

- دستورالعمل داخلی اداره تفتیش تذکره وزارت امورخارجه دولت علیه ایران.-- طهران؟: مطبعه فاروس؟  ؟132ق.  15ص.

 

-- دستورالعمل مامورین تفتیش تذکره دولت علیه  در سرحدات.-- طهران: مطبعه فاروس ؟132ق.  27ص.

 

- شرح نهج البلاغه/ تالیف محمدصالح بن حاج باقر قزوینی، به اهتمام میرزا اسماعیل عمادلشکر آشتیانی ادیب الخلوت .-- طهران: مطبعه خاصه همایونی، 1321ق.  سه جزء در یک مجلد (16+156+224ص.)

در مقدمه کتاب سهوا" مولف کتاب محمد صالح برقانی معرفی شده است.

 

- قانون نامه تذکره دولت علیه .-- طهران، 1322ق.

 

نخبه سپهری/ اثر خامه عبدالرحیم بن ابوطالب تبریزی.-- طهران: مطبعه خورشید، 1322ق. = 1282.

 

- اصول علم ثروت ملل یعنی آکونومی پلیتیک/ مصنف پل بورگارد، ترجمه و نگارش محمد علی بن ذکاءالملک .-- طهران: مطبعه مبارکه شاهنشاهی، 1323ق.  544ص.

 

- دستورالعمل تعدیل و ممیزی علمی.-- طهران: مطبعه عبدالله قاجار، 1325ق.  14ص.

 

- دستورالعمل شاهانه به تمام وزراء و عموم مستوفیان و کارگذاران دربار دولت علیه ایران/ میرزا علی اصغر خان امین السلطان.-- طهران: مطبعه شرقی 1325ق.  23ص.

اصل سواد کتابچه که بخط و مهر ... حاجی میرزا علی اصغرخان امین السلطان در بیست سال قبل نوشته شده و در نزد شخص امینی سپرده بوده- محمد یوسف خان سردار مهاجر هروی المتخلص بریاضی آنرا بدست آورده و در صورت کسر یک صفحه محض آگاهی ملت خود عینا بطبع رسانیده که از مطالب مندرجه آن و مقصود اصلی نویسنده عموما مطلع باشند.

 

- قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی.-- طهران: مطبعه مبارکه شاهنشاهی عبدالله قاجار، ۱۳۲۵ق.  ۲۳ص

 

- کلیات ملکم/ میرزا  ملکم خان ناظم الدوله، باقدام هاشم ربیع زاده .-- تهران: مطبعه مبارکه مجلس، 1325ق.  260ص.  (جلد اول).

شامل: رساله اصول تمدن - حرف غریب - رساله غیبیه - رفیق و وزیر -- شیخ و وزیر - پولیتکهای دولتی -- تنظیم لشکر و مجلس اداره -- سیاحی گوید -- توفیق امانت -- جزو ثانی -- اصول آدمیت -- اصول مذهب دیوانیان.

 

- مقالات علمی و سیاسی، جلد دوم/ تالیف فرصت شیرازی.-- طهران: مطبعه خورشید، 1325ق. = 1286.  158ص.

 

- اصول آدمیت.  مفتاح.  حجت.  توفیق امانت/ تالیف و نگارش ملکم خان نظام الدوله.-- تهران: عبدالله طهرانی مشهور به کاوه، 1326ق. =1287.

 

-- قانون نامه تذکره با قانون تابعیت و دستورالعمل کل تفتیش تذکره .-- طهران: مطبعه تمدن، 1326ق.  17، 14، 26ص.

 

-- قانون نامه تذکره و دستورالعمل کل تفتیش تذکره .-- طهران: دارالطباعه فاروس، 1326ق.  18ص

 

- مجموعه معاهدات دولت علیه ایران با دول خارجی.-- طهران: مطبعه فاروس، 1326ق.   262، 29ص.   فارسی - فرانسه.

 

- کشف الاسرار، معروف به، بوسه عذرا/ اثر جرج رینولدز، ترجمه و تصنیف حسین خان صدرالمعالی .-- طهران: مطبعه فاروس، 1326ق.  2ج. در یک مجلد: مصور

ثلث آخر جلد دوم به وسیله محمدعلی ذکاءالملک ترجمه گردیده است.

عنوان اصلی: The Bronze State or the Virgin's Kiss.

 

- اخلاق مصور/ ابراهیم بن میرزا احمدخان صنیع السلطنه.-- تهران: کتابخانه مصور، 1327ق. = 1287. (طهران: مطبعه مبارکه شاهنشاهی عبدالله قاجار)

 

- تاریخ مختصر دولت قدیم رم/ تالیف محمد علی خان ذکاءالملک.-- طهران: مطبعه فاروس، 1327ق.  416، 7ص.

 

- تاریخ نادرشاه/ از تصنیفات جمس فریزر، ترجمه از انگلیسی به فارسی از ناصرالملک ابوالقاسم قراگزلو.-- کرمانشاهان: مطبعه مبارکه شرافت احمدی، 1327ق.  169ص.

 

- سیاست طالبی/ از مولفات ملاعبدالرحیم طالب اف، به تصحیح حبیب الله اصطهباناتی شیرازی.-- طهران: مطبعه شمس، 1329ق.  116ص.

 

- قانون محاسبات عمومی .-- طهران: مطبعه دولتی، ۱۳۲۹ق.  ۲۰ص.

 

- مجموعه قوانین موقتی .-- طهران ، ۱۳۲۹-۱۳۳۳ق.  ۳۹۷، ۳۱ص.

شامل: قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه -- قانون موقتی محاکمات حقوقی -- قانون موقتی محاکم تجارت (دوره سوم تقنینیه) -- قانون موقتی امتحان حکام و صاحبان مناصب و اجزاء و مستخدمین عدلیه (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی تعیین مجازات اداری برای عدم رعایت مواد ۲۵۳-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷ -- اصول محاکمات حقوقی (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع بتاسیس محاکم صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات حقوقی (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع باشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع به تقسیم محاکم ابتدایی بدرجات مختلفه و تشکیل صلحیه های با صلاحیت نا محدود (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع بتصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به محاکم صلحیه (دوره چهارم تقنینیه) -- قانون موقتی راجع بتصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی (دوره چهارم تقنینیه)

 

- سفرنامه شرلی/ آنتوان شرلی، ربرت شرلی، ترجمه آوانس، به اهتمام علیقلی سردار اسعد.--  طهران: مطبعه برادران باقر اف، 1330ق. = 1290ش.  193ص.

 

- واقعات دوساله یا تاریخ بدبختی ایران/ نگارش حاجی آقای مجتهد شیرازی.-- تهران: مطبعه شمس، 1330ق. = 1290.  74ص.

 

- کتاب تاورنیه/ ترجمه ابوتراب نوری .-- مطبعه برادران باقر اف، 1331ق. = 1291ش.  1035ص.: مصور.

این کتاب به " سفرنامه تاورنیه " نیز مشهور است.

 

- شرح تاجگذاری شاه سلیمان صفوی و وقایع دو سال بعد/ تالیف شاردن فرانسوی، ترجمه مترجم السلطنه علی رضا امیر تومان.-- طهران: به اهتمام علیقلی سردار اسعد، مطبعه تهران، 1331ق.؟ 152ص.

 

- احسن التواریخ: تاریخ دولت عثمانیه/ تالیف محمدفریدبک، ترجمه علی بن عبدالباقی مستوفی اصفهانی.-- طهران: به همت سلطان محمد خان سردار اشجع بختیاری، مطبعه برادران باقرزاده، 1332ق.  4، 315ص.

 

- سیروس نامه ، یا ، داستان تربیت کوروش/ ترجمه ضیاءالدین قریب.-- طهران: مطبعه برادران باقرزاده، 1333ق.  4، 322، 10ص.

این کتاب به کوروش نامه نیز مشهور است.

 

- دستور در محاکم حقوقی/ محمد مصدق السلطنه .-- طهران: مطبعه کلیمیان، 1333ق.  497ص.

 

- مطرح الانظار فی تراجم اطباء الاعصار و فلاسفه الامصار/ تالیف عبدالحسین رکن الحکماء فیلسوف الدوله .-- تبریز: اداره معارف آذربایجان، مطبعه حسینی، 1334ق.  375ص. (جلد اول)

 

- انتباه نامه اسلامی/ تالیف میرزا رضای شریعتمدار دامغانی.-- طهران: مطبعه روشنائی، 1336ق. = 1297.  224ص.

 

- بیطرفی ایران: مراسلات و مذاکرات متعاطیه بین دولت علیه دول خارجی از بدو وقوع جنگ بین الملل در سنه هزار و سیصد و سی و دو قمری مطابق با 1914 مسیحی.-- طهران: مطبعه روشنائی، 1336ق. 137ص.

بالای عنوان: کتاب سبز

 

- عشق و سلطنت، یا، فتوحات کورس کبیر [سیروس اعظم]/ تالیف آقا شیخ موسی کبودرآهنگلی.-- همدان: مطبعه همدان، 1337ق. = 1297

 

- باغ بهشت = نسیم شمال/ اشرف الدین حسینی قزوینی .-- طهران؟، 1338ق.  318ص.

 

دیوان شعر قائم مقام/ به تصحیح فرهاد میرزای معتمد الدوله .-- طهران: مطبعه برادران باقرزاده، 1338ق.  240ص.

ضمیمه سال دهم مجله ارمغان.

شرح حال قائم مقام ، به قلم عبدالوهاب خان قائم مقامی، ص. 5-80

 

-- نظامنامه راجعه بتعقیب قضاه.-- تهران: مطبعه مجلس، ۱۳۰۲ش. = ۱۳۴۲ق.  ۱۴ص.

 

 - احوال ابن یمین/ تالیف رشیدیاسمی .-- طهران: کتابخانه شرق (محمد رمضانی)، مطبعه سعادت، 1343ق.  148ص.

 

-- قانون مجازات عمومی .-- طهران: مطبعه برادران باقرزاده، ۱۳۰۴ش. = ۱۳۴۴ق.  ۸۲ص

 

/ 0 نظر / 66 بازدید