فهرست کتابها و جزوه های چاپ مطبعه مجلس[1]

 

تهیه و تنظیم : هما افراسیابی

         

 

-- کلیات ملکم/ میرزا ملکم خان ناظم الدوله، باقدام هاشم ربیع زاده .١٣٢۵ق. =1286.  ٢۶٠ص.: عکس.

          شامل: رساله اصول تمدن -- حرف غریب -- رساله غیبیه -- رفیق و وزیر -- شیخ و وزیر   پولیتکهای دولتی -- تنظیم لشکر و مجلس اداره -- سیاحی گوید -- توفیق امانت -- جزو       ثانی -- اصول آدمیت -- اصول مذهب دیوانیان.

-- قضا و شهادات و محاکمات حقوقی ابدی اسلامی/ تالیف و تفسیر اسدالله مجتهد خارقانی .    ١٣٣۴ق. = ١٢٩۴.  ٢٨٠ص.

-- حکمت سقراط و افلاطون/ ترجمه و نگارش محمد علی فروغی.  1336ق. = 1297.

--  راپرتهای رئیس کل پست راجع به ماموریت هیئت نمایندگان مختار دولت ایران در هفتمین      کنگره اتحاد پستی بین المللی در مادرید سنه ١٩٢٠/ تنظیم رئیس کل پست   ایران  ١٩٢۱؟م . = ١٣٠٠.  ۶٨ص.

-- دفتر اطلاعات پارلمانی / دائره قوانین مطبوعات (اداره تقنینیه).  ١٣٠١.

-- قوانین موضوعه دوره چهارم تقنینیه .  ١٣٠١.  ١ج. (صفحه شمار گوناگون)

          شامل: عهدنامه بین دولتین ایران و چین -- قانون تشکیلات وزارت مالیه -- قانون امتیاز    معادن نفط [نفت] شمال -- عهد نامه بین دولتین ایران و افغانستان -- عهدنامه بین        دولتین ایران و روس -- عضویت مملکت ایران در جامعه ملل -- لاحیه اختیارات بکمیسیون   عدلیه -- عهدنامه بین دولتین ایران و اتازونی -- قانون شورای عالی معارف -- الحاق آب     کوه رنگ بزاینده رود -- تجدید مدت اقامت مامورین سیاسی -- قانون راجع به مستمری و    حقوق اعضاء ادارات دولتی -- اصلاح قانونی در مواد 1 و 5 امتیاز نفت شمال -- قانون حق           الارض  و حق الماء طواحین -- قانون منع صدور پوست بره -- قانون اصلاحات اصلیه قرارداد          پستی بین المللی مادرید -- قانون مالیات کتیرا -- قانون موقت امتحان حکام و صاحبان         مناصب و اجزاء و مستخدمین عدلیه -- قانون استخدام و حدود اختیارات دکتر میلسپو     تبعه امریکا برای ریاست کلی مالیه ایران -- قانون شهریه ها -- قانون الحاق ابرقویه به یزد -- اصلاح قانونی در کنترات رئیس کل مالیه -- قانون رسیدگی بشکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه -- قانون  تعیین مجازات اداری -- قانون راجع بتاسیس محاکم     صلح -- قانون کنترات مستخدمین بلژیکی -- تفسیر قانونی در مواد 2 و 3 و 4 قانون       شهریه ها -- قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه -- استخدام مستر هال امریکایی     -- استخدام دکتر زبان برای بلدیه -- الحاق خلجستان بقم -- قانون دو ماده مصوبه --         شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه -- قانون استخدام مستر جونس -- قانون           موقت هیئت منصفه -- قانون استخدام کشوری -- منع خروج طلا و نقره -- کنترات دکتر   ویلهلم -- کنترات سه نفر معلم -- فصل سوم عهدنامه -- امتیاز کبریت سازی آذربایجان --    قرارداد تجارتی ایران و مصر -- قانون استعمال البسه وطنی -- قانون اداره خزانه داری --          قانون تمدید هیئت منصفه -- قانون امتیاز خاک سرخ -- قانون ثبت اسناد -- قانون      استخدام قضات عدلیه -- قانون کنترات مسپو ادژیر -- قانون نسخ قانون ثبت اسناد --           قانون تجدید قانون 25 دلو 1300 -- قانون راجع باشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند -- قانون راجع به تقسیم محاکم ابتدائی -- قانون شرایط اساسی امتیاز نفت شمال --       قانون اجرای ماده 38 -- قانون اصلاح قانون اول جدی 1301 -- قانون شرایط اساسی      امتیاز نفت -- قانون استخدام دکتر ژوزف منار -- قانون اجازه تشکیل کمیسیون -- قانون    تجدید کنترات مسیو پرنی -- اعتبار تعمیر سد جاجرود -- قرضه در وجه مهاجرین گیلان --       بودجه مجلس شورای ملی (نه ماهه تخاقوی ئیل) -- تسلیم قراولخانه گذر لوطی صالح به مسجد جنب آن -- مستمری برای ورثه مرحوم بنان السلطان -- استقراض یک میلیون       دولار مساعده -- مستمری برای ورثه مرحوم میرموسی خان -- اعتبار برای مصارف         انتخابات.

-- اخلاق اجتماعی ، یا ، دانش افزا/ محمد علی طهرانی.  1302؟.  158ص

-- پیوسته فرهنگ پارسی/ صادقخان امیری ادیب الممالک؛ بدستیاری علی تقی فسا علاء        السلطان.  1302.

-- مجموعه قوانین - عهدنامه ها - کنتراتها - امتیازات - خلاصه تصویبات مالی - خلاصه تصمیمات و مطالب متفرقه مصوبه مجلس شورای ملی در چهار دوره تقنینیه از ... 1324 الی ...        1341قمری ... 1285 --- 1302 شمسی، به ضمیمه فرمان مشروطیت - قانون      اساسی و متمم آن (باستثنای قوانین موقتی مصوبه کمیسیون های پارلمانی سه دوره        تقنینیه ... ) . 1302؟.  1ج.  (شماره گذاری گوناگون)

-- تیره بختان/ ویکتور هوگو؛ ترجمه یوسف اعتصام الملک.  1303.  379ص.

-- قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره پنجم تقنینیه .1303؟.  500، 2ص.

-- مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره پنجم تقنینیه.  1303ش.  289ص.

-- قوانین موقتی مصوبه کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی در دوره های تقنینیه دوم و سوم           و چهارم. 1303؟.  397، 32ص.

-- مجموعه مصوبات مجلس شورای ملی در چهار دوره تقنینیه (اول - دوم - سوم - چهارم)،       باستثنای قوانین موقتی مصوبه کمیسیون های پارلمانی عدلیه.  1303؟.  3، 17،   710،   ۸ص.

-- اردیبهشت / اثر خامه یحیی دولت آبادی .-- تهران: شرکت حیوه، 1304. (مطبعه        مجلس).  168ص.

-- بت پرستی و مسیحیت کنونی: ترجمه عقاید الوثنیه فی الدیانه النصرانیه)/ مولف محمد طاهر          التنیر البیروتی، مترجم میرزا رضا شریعتمدار دامغانی .-- تهران؟: کتابخانه شرق، 1304          . (تهران: مطبعه مجلس).  188ص.

-- بدایع العروض در علم شعر فارسی/ تصنیف بدایع نگار مهدی خان لاهوتی، به سعی و اهتمام          علی ملهمی.  1304.  31ص.

-- حکمت سقراط/ بقلم افلاطون؛ ترجمه و نگارش محمد علیخان فروغی.  1304.  257ص.

-- خلنامه کوهی/ اثر ح. کوهی کرمانی مدیر نسیم صبا.— تهران: نسیم صبا، 1304.  34ص.

-- داستان خونین: داستانیست تاریخی و عشقی بصورت نمایشی .../ تالیف و نگارش    عبدالرحیم خلخالی .  1304.  69ص.

          عنوان دیگر: نمایش داستان خونین، یا، سرگذشت برمکیان.

-- دیوان قصاید و مقطعات  حکیم ناصر خسرو؛ بضمیمه، روشنائی نامه و سعادتنامه و رساله ای           بنثر/ تصحیح نصرالله تقوی؛ با فهرست اعلام و تعلیقات ؛ مقدمه در شرح حال و عقاید و           کتب حکیم بقلم تقی زاده؛ باهتمام و تصحیح مجتبی مینوی.—طهران: کتابخانه طهران،  1304-1307.   هفدهم، 694ص.: مصور، نمونه.

-- فقه، یا، حقوق اسلام : دوره اول مخصوص مدارس متوسطه/ تالیف و تصنیف میرعماد نقیب    زاده طباطبائی (مشایخ).  1344ق. = 1304.  155ص.: مصور.

-- قانون مجازات عمومی.  1304. 80ص.

          این قانون در تاریخ بیست و سوم دی ماه 1304 شمسی به تصویب مجلس شورای         اسلامی رسیده است.

-- کلید استقلال اقتصادی ایران/ تالیف احمد متین دفتری .  1304.  197ص.: جدول.

-- بدایع الحکمه/ من تصنیفات اللاهوتی (مهدی ابن مصطفی الحسینی التفرشی الملقب به     بدایع نگار و المتخلص بلاهوتی). 1345ق. = 1305.  93ص.

          به ضمیمه ابیاتی از مولف که به اهتمام میرزا علی ملهمی همراه کتاب منتشر شده     است.

          عربی.

-- تاریخ شاهنشاهی... رضا شاه پهلوی، یا ، علل و نتیجه نهضت عمومی ملی آبان ماه 1304   بافتخار دقایق سعادت بار نهضت/ مولف عبدالله امیرطهماسب.  1305.  6، 728ص.:       مصور، نمونه، جدول.

-- حل المسائل حسابی دوره دوم بجهه دو سال اول مدارس متوسطه موافق آخرین پرگرام        وزارت معارف/ تالیف باقر (رهنما).  1305.  160ص: جدول.

-- خونبهای ایران، یا، عشق و شکیبائی/ نگارش علی اصغر شریف . 1305. 

-- داستان شهرناز: داستان ادبی، اخلاقی و تاریخی/ اثر خامه یحیی دولت آبادی.  1305.  258  ص.: مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

-- دستور زبان فارسی دوره دوم جدید مخصوص شاگردان سال پنجم و ششم مدارس ابتدائی/   تالیف عبدالعظیم قریب .   1305.  150ص.

-- شاهنشاهنامه پهلوی/ تالیف نوبخت.  ۱۳۰۵۲ج.

-- شرکت کل نفت ایران: اساسنامه قدیم و جدید شرکت نامه- صورت امتیاز وضعیات.  1305.  63ص. 

-- فهرست کتابخانه مجلس، 1305-1344.  ؟؟۱۳.

-- قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره پنجم تقنینیه: مجموعه قوانین مصوبه دوره پنجم تقنینیه مجلس شورای ملی.  ۱۳۰۵؟.  ۸، ۴۹۹، ۲ص.

-- مثنوی حبیب و رباب/ نظام وفا.  1305.  47ص.

-- نظامنامه تلفن تحت الارضی طهران/ شرکت کل تلفن ایران.  1305.  16ص.

-- همای و همایون / نگارش علی اصغر شریف.  ۱۳۰۵ش.  ۸۳ص.

-- ایران باستان، یا، تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دولت ساسانی با دو ضمیمه و دو   نقشه و ۲۷ گراور/ تالیف حسن پیرنیا (مشیرالدوله).  ۱۳۰۶۸، ۵۶۶ص.: مصور،       جدول،           نمونه، عکس.

-- بیست و دومین راپرت رئیس کل مالیه ایران راجع بسه ماهه دی - بهمن و اسفند 1306.

- - روضه الانوار/ کمال الدین ابوالعطاء محمود بن علی بن محمود خواجوی کرمانی، مصحح         حسین مسرور.-- تهران: حسین کوهی کرمانی، ۱۳۰۶.   س، ۱۰۰ص.

-- مثنوی حبیب و رباب/ اثر نظام وفا.  1306.  48ص.

-- آثار الشیعه الامامیه.../ تالیف عبدالعزیز جواهر کلام؛ ترجمه علی جواهر الکلام.  تهران: وزارت          معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، 1307 .  221، ۹ص.

          شامل جزء چهارم از ب

/ 0 نظر / 421 بازدید