# کتابهای_چاپ_سربی

خدمات فارسی انجمن آسیائی کلکته و فهرست کتابهای فارسی انتشارات انجمن

تهیه و تنظیم: هما افراسیابی آغاز چاپ نخستین کتابهای فارسی در هند را باید اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 94 بازدید

فهرست کتابهای چاپی قدیمی در ایران موجود در کتابخانه شماره 2(کتابهای چاپ سربی)

تهیه : هما افراسیابی   -  عین الحیوه/ از تالیفات مجلسی .--  طهران: میرزا زین العابدین، 1240ق. = 1203ش.  268 برگ.   - ماثر سلطانیه: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید